Публични състезания

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

.

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив

.

  • 1
  • 2