Публични състезания

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

.

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив

.

Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

Предмет на обществената поръчка е свързана с Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив. Процедурата включва 8 /осем/ обособени позиции.

  • 1
  • 2