Публични състезания

Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

Предмет на обществената поръчка е свързана с Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив. Процедурата включва 8 /осем/ обособени позиции.

  • 1
  • 2