Пазарни консултации

05.02.2020

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на проект за „Разработване на иновативни подходи за контрол на галови нематоди чрез соларизация на почвата и внасяне на микроорганизми, в съответствие с правилата на биологичното производство ", с кандидат гражданско дружество на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II – ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ - АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”,  действащо като Оперативна група, в която член/съдружник е „АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ”, отправяме покана за пазарни консултации. Предметът на пазарните консултации е определяне на реалистичност на разходите по горепосочения проект за възлагане и изпълнение на следните видове доставки, разделени в следните обособени позиции:

1. Доставка на микроорганизми от следните видове:
• Bacilus firmus
• Pochonia chlamidosporia
• Trichoderma aspereum
• Bacillus thurnigensis
• Arthrobotrys
• Pacaelumyces lilacius
2. Доставка на семена за био краставица.
3. Доставка на полиетиленово фолио за соларизация.
4. Система за температурен и влагов анализ на почвата с включени таблети и мобилни компютри за анализ на данните.

05.02.2020 г.

Технически спецификации

  1. Доставка на полиетиленово фолио за соларизация
  2. Доставка на система за температурен и влагов анализ на почвата
  3. Доставка на семена
  4. Доставка на микроорганизми