Процедури за придобиване на ОНС „Доктор“

06.11.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингов мениджмънт в сферата на земеделските услуги разработена от Арбен Мухамет Търстена към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: доц. д-р Теодор Николаев Радев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.11.2018 11:00 в зала 321 във Факултет по агрономство


06.11.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Маркетингови концепции на търговските банки за кредитиране на земеделието в Косово разработена от Агрон Сахит Мустафа към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова

Научен ръководител: доц. д-р Петър Борисов Борисов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.11.2018 09:00 в зала 321 във Факултет по агрономство


29.10.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Проучвания върху различни начини на размножаване на видове от род Tilia разработена от ас. Валентин Панчев Панчев към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Декоративни растения

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Научен ръководител: доц. д-р Валерия Иванова и доц. д-р Лиляна Начева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 05.12.2018 11:00 в зала. № 325 на Лозаро-градинарски факултет


25.09.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Възможности за развитие на на фамилните земеделски стопанства разработена от ас. Крум Христов Христов към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Икономика и управление

Председател на научното жури: проф. д-р Алекси Георгиев Георгиев

Научен ръководител: проф. д-р Иван Пенов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.10.2018 10:00 в каб. № 331 на Агрономически факултет


28.05.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: Темаbg разработена от Кандидатbg към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Научна специалностbg

Председател на научното жури: Председател на научното журиbg

Научен ръководител: Научен ръководителbg

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2018 11:00 в Мястоbg


25.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Производствен потенциал и инвестиционни решения в аграрния сектор (на примера на област Видин) разработена от Герго Тошев Гергов към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Организация и управление на производството (селскостопанство и подотрасли)

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Андреева Бенчева

Научен ръководител: проф. д-р Наньо Танев Нанев, Научен консултант: доц. д-р Керанка Стоянова Недева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 13:00 в 321 учебна зала на катедра „Мениджмънт и маркетинг” при АФ


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Репрудуктивна способност на породата Родопско късорого говедо във връзка с in situ и in vitro съхраняването й разработена от ас. РАДКА ВАСИЛЕВА МАЛИНОВА към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Стоименов Николов

Научен ръководител: проф. д-р Васил Николов и проф. двмн Димитрина Качева

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.12.2016 11:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


21.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Физиологичен отговор на слънчогледови Клиърфийд хибриди към хербицида имазамокс разработена от Добринка Атанасова Балабанова - Ивановска към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Физиология на растенията

Председател на научното жури: проф. д-р Малгожата Ян Моецка - Берова

Научен ръководител: проф. д-р Андон Василев, проф. д-р Джако Вангронсвелд и проф. д-р Ан Кюперс

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2016 12:00 в 1А аудитория на Агрономически факултет


16.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Обследване разпространението по тютюна на видове от род (Phelipanche /Orobanche/ spp.) и проучване на нови възможности за борба с паразита разработена от ас. Мариян Янев Янев към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Растителна защита /хербология/

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Стоянов Жалнов

Научен ръководител: проф. д-р Щелияна Калинова и проф. д-р Христо Бозуков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.12.2016 11:00 в заседателната зала на АФ


15.11.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: Изследване на садачен апарат за засаждане на присадени и вкоренени ябълкови подложки разработена от ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен ОНС Доктор по научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Димитър Киров Кехайов

Научен ръководител: докторант на самостоятелна

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2016 09:00 в зала № 1 на катедра „Механизация на земеделието”