2018


Дог. №Наименование:Катедра:Научен р-л/
Оперативен р-л:
106-17Продуктивни и функционални качества на видове и хибриди от сем. Acipenseridaeпри отглеждане за месо в условията на суперинтензивна технология в БългарияЖивотновъдни наукидоц. д-р Людмила Николова
207-17Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на амилолитични млечно-кисели бактерии изолирани от спонтанно ферментирали тестаМикробиологиягл. ас. д-р Мариана Петкова
308-17Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването ѝ чрез биостимуланти и листни торовеЗемеделие и хербологияд-р Н.Нешев
409-17Разработване на модел на енергоефективен модул за отоплителни инсталацииМеханизациядоц. д-р Г. Комитов/ ас. Ив. Митков
510-17Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)Генетика и селекциядоц. д-р Марина Марчева/ гл. ас. д-р Силвия Василева
611-17Специфичност на етеричното масло на някои видове хвойна (Juniperus), разпространени в България и оценка на фунгицидната му активностФитопатологиягл. ас. д-р Нешка Георгиева Пиперкова
713-17“Студентски спортни дни в АУ-Пловдив-2016“   ДЕПСст. преп. Л. Атанасов/ ст. преп. Ив. Ненкова
805-16
Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждение
Овощарстводоц. д-р Антон Йорданов
906-16Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отрадни газове от токсични компонентиОбща химиядоц. д-р Димитър Димитров/ ас. д-р Е. Коленцова
1011-16Паразити и паразитни съобщества на сладководни риби от река Дунав, български участък и тяхната биоиндикаторна значимостЕООСгл. ас. д-р Соня Шукерова
1113-16Приложение на дистанционните методи за изследване продуктивността на екосистемитеМатематика, информатика и физикаас. д-р Георги Лечов
1201-15Адаптиране на ВВСН фенофазите на икономически важни за Република България селскостопански култури и сортове и създаване на цветни албуми
Градинарствопроф. дсн Венелин Ройчев/ ас. д-р Николина Шопова
1302-15Синтез, структура и проучване на биологичната активност на 1,8-нафталимидни производни с неприродни аминокарбоксилни киселиниОбща химиядоц. д-р инж. Марин Маринов/ ас. инж. Румяна Проданова-Камалиева
1404-15Проучване на технологии за получаване на толумско сирене и запазването му като оригинален традиционен български продуктМикробиологиядоц. д-р Йорданка Карталска/ гл. ас. д-р Катя Димитрова
1506-15Изследване на генетичното разнообразие на местните породи кози, отглеждани в Югозападна БългарияЖивотновъдни наукидоц. д-р Божин Божинов/ гл. ас. д-р Ат. Вучков
1609-15Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с   произход соматичен органогенез, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимерОвощарстводоц. д-р Рада Попова/ доц. д-р Галя Добревска
1712-15Биологично и фотохимично проучване на някои видове от род  Colchicum L. Мразовец /Liliaceae Hall./, род Galantus L. Кокиче /Amaryllidaceae  Lindl./Ботаника и Агрометеорологияпроф. М. Берова/ гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
1814-15Проучване и приложение на биохимични маркери на стреса в екофизиологични изследвания при растениятаФизиология на растенията и Биохимияпроф. д-р Андон Василев/ доц. д-р Любка Колева
1915-15Обогатяване на сортимента от зеленчукови култури чрез агробиологична и екологична оценка на нови генотипи и образциГрадинарствопроф. д-р Николай Панайотов/ доц. д-р Димка Хайтова
2010-14Проучване влиянието на различни торове върху биологичните и стопански качества на пшеницата – лимец и спелта, в условията на биологично производствоАгроекологияпроф. д-р Т. Георгиева/ гл. ас. д-р П. Зоровски