2019

Дог. №Наименование:Катедра:Научен р-л/ 
Оперативен р-л:
101-18Направление „Подкрепа на докторски програми“  Оползотворяване на утайки от пречиствателни станции чрез вермикомпостиране“МикробиологияДоц. д-р Стефан Шилев и докторант Десислава Ангелова
202-18Студентски спортни дни-2018ДЕПСИв. Ненкова
304-18Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет- ПловдивГрадинарствоДоц. д-р Валерия Иванова
405-18Влияние на структурните промени в аграрния сектор, върху развитието на селските райони в БългарияИкономикаПроф. д-р Алекси Алексиев и оперативен гл. ас. д-р Росица Белухова- Узунова
506-18Синтез на нови заместени нафталимиди с потенциална биологична активностОбща химияДоц. д-р Марин Маринов / гл.ас. д-р инж. Румяна Проданова-Камалиева
607-18Определяне съдържанието на някои радиоактивни и тежки метали в три вида диворастящи гъби /Morchelld esculenta/L/ Pers., Suillus luteus /L/ Roussel, Hydnum repandum L./ от района на Баташка планинаБотаника и агрометеорологияДоц. д-р Мария Лачева
708-18Проучване на майчините стада при месодайните породи Абердин ангус и Лимузин, отглеждани в България, във връзка с ефективността на производство на отбити телетаЖивотновъдни наукиПроф. д-р Васил Николов/ ас. д-р Св. Карамфилов
809-18Проучване на възможностите и въвеждане на система за управление на отпадъците на територията на Аграрен университет- ПловдивМикробиологияДоц. д-р Стефан Шилев
910-18Създаване на нова методология за оптимално третиране с пестициди и биоцидиОбща химияДоц. д-р Доньо Гънчев
1011-18Изследване на репродуктивната биология и фитохимичен състав на някои лечебни и ендемични растения, разпространени във флората на БългарияБотаника и агрометеорологияГл. ас. д-р Иванка Семерджиева
1112-18Агробиологична оценка на възможностите за приложение на натурални хумати и пиролизен остатък при производството на ябълкови подложкиОвощарствоДоц. д-р Галя Добревска
1213-18Студентско научно творчествоТуризъмДоц. д-р Иван Килимперов
1314-18Оценка на потенциала на нови цинк-съдържащи листни наноторове за повишаване на добива от основни селскостопански културиЗемеделие и хербологияПроф. д-р Тоньо Тонев
1415-18Отглеждане на салата в неотопляеми оранжерии и на открито в условията на преход към биологично производствоГрадинарствоДоц. д-р Костадин Костадинов
1501-17направление „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ-Пловдив“ - Иновации в холографията  Математика, информатика и физикапроф. д-р Ем. Михайлова
1604-17направление „Подкрепа на докторски програми“ - Синтез и биологична активност на спирохидантоинови производниОбща химиядоц. д-р М. Маринов/ас.Румяна Проданова - Камалиева
1705-17Разработване на механизъм за реализиране на връзка между професионалното и висшето образование в аграрните науки, чрез използване на системите ECVET  и ECTS /инфраструктурен проект/Растениевъдствопроф. д-р Тоня Георгиева
1806-17Продуктивни и функционални качества на видове и хибриди от сем. Acipenseridaeпри отглеждане за месо в условията на суперинтензивна технология в БългарияЖивотновъдни наукидоц. д-р Людмила Николова
1907-17Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на амилолитични млечно-кисели бактерии изолирани от спонтанно ферментирали тестаМикробиологиягл. ас. д-р Мариана Петкова
2008-17Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торовеЗемеделие и хербологияд-р Н. Нешев / ас. д-р Д. Балабанова
2109-17Разработване на модел на енергоефективен модул за отоплителни инсталацииМеханизациядоц. д-р Г. Комитов/ ас. Ив. Митков
2210-17Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)Генетика и селекциядоц. д-р Марина Марчева/ гл. ас. д-р Силвия Василева
2311-17Специфичност на етеричното масло на някои видове хвойна (Juniperus), разпространени в България и оценка на фунгицидната му активностФитопатологиягл. ас. д-р Нешка Георгиева Пиперкова
2414-17направление „Подкрепа на докторски програми“ - Фиторемедиация на замърсени с тежки метали почви с растения от семейство  AsteraceaОбща химиядоц. д-р Стефан Кръстев докторант Мария Ихтярова
2504-16направление „Подкрепа на докторски програми“-  “Изследване на токсични елементи и метали в природни и агрофитоценози“Агроекологиядоц. д-р П. Запрянова/ Гергана Христозова
2605-16Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждениеОвощарстводоц. д-р Антон Йорданов
2706-16Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отпадни газове от токсични компонентиОбща химиядоц. д-р Димитър Димитров/ ас. д-р Е. Коленцова
2810-16направление „Подкрепа на докторски програми“ - „Работен орган за подаване на сусамени растения в прибираща машина“Механизациядоц. д-р Ст. Ишпеков/докторант Н. Найденов
2911-16Паразити и паразитни съобщества на сладководни риби от река Дунав, български участък и тяхната биоиндикаторна значимостЕООСгл. ас. д-р Соня Шукерова
3012-16Създаване на Лаборатория по електронна био-интерферометрия Математика, информатика и физикапроф. д-р Емилия Михайлова/  ас. Илиян Перухов