Административни услуги

Учебно-информационен център

 1. Прием на студенти за ОКС Бакалавър
 2. Прием на студенти за ОКС Магистър
 3. Прием на  кандидати за ОНС Доктор
 4. Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет 
 5. Разрешение за преместване в друго висше училище
 6. Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище  
 7. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище
 8. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
 9. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование
 10. Издаване на европейско дипломно приложение
 11. Издаване на академична справка на обучаващите се лица
 12. Издаване на уверение на обучаващите се лица