Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеИздаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал.1, т.1
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеУчебно-информационен отдел;
uic@au.plovdiv.bg;  
032/654-250, 0888 67 28 88
Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление до Декана на факултета (по образец) на съответната специалността.
2. Студентска книжка
3. Снимки /3 броя/
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в деканата на факултета
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  без срок
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанебез такса
Орган осъществяващ   контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресuic@au.plovdiv.bg
Начин за получаване на резултатитеЛично или с нотариално заверено пълномощно