Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеИздаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.5, ал.1
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеУчебно-информационен отдел; 
uic@au.plovdiv.bg;
032/654-250, 0888 67 28 88
Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление до Ректора на Университета (свободен текст)
2. Невалидната диплома или част от нея (ако е налична)
3. Снимка 
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в Университета; УИЦ
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  без срок
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащане70.00 лв.
Приета с решение на АС протокол 1/12.10.2012 и Заповед № РД 16-1096/6.11.2012 г
Орган осъществяващ контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресuic@au.plovdiv.bg
Начин за получаване на резултатитеЛично или с нотариално заверено пълномощно