Прием на студенти за ОКС Бакалавър

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеПрием на студенти за ОКС „Бакалавър“  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.68
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеУчебно-информационен отдел;
uic@au.plovdiv.bg;  
032/654-250, 0888 67 28 88 Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30 
Процедура за предоставяне на административната  услуга / издаване на индивидуалния  административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление-декларация до Ректора на АУ (по образец)
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие
3. Легализирана от МОН диплома и удостоверение от РУО с вписани признатите по шестобалната система оценки – за завършилите средно образование в чужбина
Лична карта – оригинал (след справка се връща)
4. Освобождават се от такса за каднидатстване: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с 3 и повече лица и близнаци. Същите представят документ удостоверяващ принадлежността им към съответната група.
5. Участници в национални и международни олимпиади представят документ, показваш класирането им, издаден от МОН
6. Копие от документ за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство едно от които е български Квитанция за платена такса за кандидатстване;
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в Университета или в бюрата за прием на кандидатстудентски документи в страната
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета www. au-plovdiv.bg
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  Подадените документи важат в годината на кандидатстване
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанеОпределени с решение на Министерски съвет и заповед на Ректора на Университета за всяка учебна година
Орган осъществяващ контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресuic@au-plovdiv.bg
Начин за получаване на резултатитеДокументи с входящ номер, който се получава лично от кандидата