Прием на студенти за ОКС Магистър

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеПрием на студенти за ОКС „Магистър“  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.68
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеУчебно-информационен отдел; 
uic@au.plovdiv.bg;  
032/654-250, 0888 67 28 88 Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30 
Процедура за предоставяне на административната  услуга / издаване на индивидуалния  административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление до Ректора на АУ (по образец)
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно и висше образование (степен „Бакалавър”, „Магистър” или „Професионален бакалавър”). Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал или уверение за завършено висше образование, в които е отразен средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
3. Освобождават се от такса за кандидатстване: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с 3 и повече лица и близнаци. Същите представят документ удостоверяващ принадлежността им към съответната група.Квитанция за платена такса за кандидатстване;
4. Завършилите чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома и документ издаден от НАЦИД за признаване на дипломата.
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в Университета 
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  Подадените документи важат в сроковете за кандидатстване обявени за съответната учебна година
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанеОпределени с решение на Министерски съвет и заповед на Ректора на Университета за всяка учебна година
Орган осъществяващ  контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресuic@au-plovdiv.bg
Начин за получаване на резултатитеДокументи с входящ номер, който се получава лично от кандидата