Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеРазрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.42, ал.9, т.7
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеДеканат;  
dekanatlgf@abv.bg
dekanataf@abv.bg
drza@abv.bg
dekanat_ai@au-plovdiv.bg     
032/654-260, ; 032/ 654-326; 032/654-201 ; 032/654-478 
Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната  услуга / издаване на индивидуалния  административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление до Декана на факултета (по образец) на специалността, която иска да напусне студента.
2. Заявление до Декана на факултета (по образец) на специалността, в която иска да се прехвърли.
3. След положителни резолюции от двамата Декани, заявлението се резолира и от Ректор, ако специалностите са в различни професионални направления
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в деканата на факултета
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  без срок
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанебез такса
Орган осъществяващ контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресdekanatlgf@abv.bg - Деканат ФЛГ
dekanataf@abv.bg - Деканат ФА
drza@abv.bg - Деканат ФРЗА
dekanat_ai@au-plovdiv.bg - Деканат ФИ
Начин за получаване на резултатитеЛично от студента