Лозарство

По дисциплината Лозарство, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Те получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, създаването и отглеждането на лозовите насаждения и научно-техническите предпоставки за съвременно високо ефективно гроздопроизводство,  съобразени с биологичните изисквания на сортовете, екологичните условия и прилаганата агротехника. 

Предоставя се информация за стопанско-технологичните качества на най-важните десертни, безсеменни и винени сортове и подложки, и изискванията им към екологичните условия и прилаганата агротехника за получаване на високи и качествени добиви, за съответните направления на преработка.