Микро и макроикономика

Микро- и макроикономика, или т. нар. Икономикс, е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основните принципи на икономическата теория. Курсът разглежда най-общите въпроси на пазарното взаимодействие, както и инструментариума за неговото изследване. Интерпретира въпросите за потребителското и фирмено поведение, конкурентността при различните пазарни структури, спецификата на пазарите на производствени фактори и общото пазарно равновесие. На трети етап се акцентира върху макроикономическите аспекти на взаимодействията, в т.ч. измерители на националното производство, равновесие между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, инфлация и безработица, макроикономическата политика и инструментите за нейната реализация, както и кратък преглед на основните характеристики на международните търговски отношения.