Овощарство

Главната цел на настоящата дисциплина е запознаване на студентите с основните тенденции за развитие в съвременното овощарство.

Лекционният материал се представя в достъпна за студентите форма. Използват се съвременни методи на онагледяване, а също - живи материали. Прилага се и дискусионна форма на обучение.

Практическите занятия се извеждат основно в учебно-опитното поле на катедрата по Овощарство. В началото се осъществява проверка на знанията върху материала от предишната тема и се прави подходящ преход към следващата.  

    
Водещият на занятието подбира необходимите живи обекти и макети, върху които дава разяснения, според  естеството на методичната единица. Обучаващите се биват включвани в изпълнението на съответната практика.         

           
Обръща се особено внимание на различните системи на формиране в съвременните интензивни овощни насаждения и извеждане на ефективна растителна защита в тях. С оглед задоволяване нарастващите нужди на пазара от качествена продукция, се представят традиционни и нови за страната сортове от отделните овощни  видове  -  прави се характеристика на биологичните им особености, изисквания към почвено-климатичните условия и агротехника, повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури, както и стопанските им качества.    

Отделят се и часове за посещения в частни стопанства, където студентите се запознават с новостите в овощарството, свързани с качествена растителна защита при производство на плодова продукция. Те  беседват с частните стопани по проблеми, касаещи технологията на производство,  организацията на работа, перспективи за развитие и др.