Основи на управлението

С изучаването на дисциплината “Основи на управлението” студентите придобиват задълбочени теоретически и практически познания в областта на управлението на стопанските институции. Получаваните знания са общовалидни за всички стопански институции и са от важно значение за провеждане на ефективна и конкурентноспособна стопанска дейност.