Комисия по жалби, отправени от студенти и докторанти

Комисията по жалби, отправени от студенти и докторанти от Аграрния университет – Пловдив (АУ) има за цел да осигури

безпроблемно протичане на отношенията между студенти/ докторанти, от една страна и преподаватели от АУ – от друга.

ПРАВИЛНИК