доц. Георги Москов

Роден през 1938г. в гр. Брезник, Софийска област. Средно образование получава в гр. Пловдив. През 1961г. завършва Висшия селскостопански институт, Пловдив, специалност „Агрономство“.

След дипломирането си е назначен в системата на Държавна сортова комисия като ръководител на сортоизпитателен участък, откъдето започва и изследователската му дейност. Продължава трудовата си дейност в Опитна станция Садово, Пловдивско, като агроном и научен сътрудник. През 1978г. защитава докторска дисертация, а през 1981г. получава първата си хабилитация „старши научен сътрудник II степен“. В продължение на 25 години работи по проблемите на полските култури – по-специално по сортовата агротехника на пшеницата. Разработва сортовете агротехника на сорт Садово1, който е държавен стандарт за добив и заема големи площи в страната. Съавтор е на сорт зимна мека пшеница „Момчил“.

От 1985 г. е хоноруван преподавател в Катедра „Растениевъдство“, а през 1987г. ,след издържан конкурс, получава втората си хабилитация „доцент“ и се установява на работа във ВСИ. Тук последователно е избиран за ръководител на Катедра „Растениевъдство“, декан на Агрономическия факултет и ректор. По време на мандата си като декан е разкрита нова специалност „Агробизнес“. През мандата му като ректор 1995-1999г. се извършва цялостна преработка на учебни планове и програми за двете степени „бакалавър“ и „магистър“, съобразени със ЗВО – 1995г., както и структурни промени – създаден е факултет по икономика. През този период инситутът успешно защитава и разработва много проекти по програма „Темпус“, приета е концепция за развитие на ВСИ. През мандата му ВСИ Пловдив, получава първите си акредитации от Национална агенция за оценка и акредитация към МС, разработен, приет от Академичния съвет и внесен в Национална агенция за оценка и акредитация проект за преобразуване на ВСИ в Аграрен университет.

Доц. Москов участва в разработването на проекти по програма „Темпус“. Специализира в редица страни: Англия, Нидерландия, Русия, Германия, Франция, Италия, Португалия, Гърция, университета Мисури в САЩ.

От 1996-2000г. е председател на комисия към Държавна сортова комисия. От 2000-2007г., два мандата е председател на Постоянна комисия по аграрни науки към Национална агенция за оценка и акредитация, а след това е член на същата комисия. Избиран е във факултетен и академичен съвет на ВСИ, избиран е в състава на научни съвети към инситути в системата на Селскостопанска академия.

Член е на съюза на учените в България и е бил заместник председател и член на Съюза на учените, клон Пловдив.

Удостоен е с почетния знак на Община Пловдив и с почетна значка на СУБ.

Продължава преподавателската си дейност като доцент по Растениевъдство във Висше училище „Земеделски колеж“ и след преобразуването му във Висше училище по агробизнес и развитие на районите през 2012г. е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

Като преподавател във ВСИ е бил ръководител на много успешно защитили дипломанти и научен ръководител и консултант на трима докторанти, от които двама чужденци.

Автор е на над 80 научно-популярни статии и 7 учебника.