Покана до членовете на ОС2020

Заповед за конституиране на ОС

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 07.02.2020 г.

Отчет на Ръководството 2016 - 2019 г.

Отчет на Контролен съвет 2016 - 2019 г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 21.02.2020 г.

ПРОГРАМА за управление и развитие на Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Ректор -

 проф. д-р Христина Янчева


ИЗБОРИ МАНДАТ 2020 - 2024

Резултати от избори на:2018

Заповед за конституиране на ОС

Списък на  членовете на ОС за  18.12.2018 г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 25.04.2019 г.