Правомощия на Общото събрание

V.1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на управление на Аграрен университет -  Пловдив.

V.1.1. Състав на Общото събрание

Чл. 22. (1) В Общото събрание на АУ се включват всички, работещи на основен трудов договор хабилитирани преподаватели, и представителите на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите от всички негови звена и на административния и обслужващия персонал.
(2) Хабилитираните и нехабилитираните лица от академичния състав са 82% от състава на Общото събрание, като не по-малко от ¼ от общият им брой са нехабилитирани.
(3) Представителите на студентите и докторантите са 15% от състава на Общото събрание. 
(4) Представителите на административния персонал – 3%.
(5) Общият брой на членовете на Общото събрание и процедурата за избирането им се определят в Правилника за устройството и дейността на АУ-Пловдив, а процедурата за избор на представители на студентите и докторантите - в правилника за организацията и дейността на студентския съвет.
(6) Изборът или при необходимост попълването на квотата на представителите на различните групи се осъществява на техни събрания, организирани от съответните административни ръководители. Резултатите от избора на представители за Общото събрание на АУ се предават на председателя на ОС и на ректора, който издава заповед за неговия състав.
(7) Процедурата за избиране на новите членове се предлага от действащия Академичен съвет на квотен принцип.
(8) При промени в броя на членовете на Общото събрание, водещи до нарушаване на определените в закона и в този Правилник квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори по ал. 6.
(9) В работата на Общото събрание извън определените квоти и със съвещателен глас могат да участват и хабилитирани преподаватели, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и работещи в АУ на срочен трудов договор.

V.1.2. Свикване и провеждане на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от неговия председател по решение на Академичния съвет, по искане на ректора или по искане на не по-малко от 1/4 от списъчния му състав.
(2) Председателят е длъжен да свика Общото събрание в 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 1.
(3) В случай че събранието не бъде свикано в срока по ал. 2, ректорът е длъжен да го насрочи в нов 30-дневен срок.
(4) При отказ на ректора да се свика Общото събрание, всеки заинтересован може да обжалва този отказ пред съда по реда на чл. 38 от ЗВО.
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно.
(2) Заседанието на Общото събрание се обявява не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок се представят и материалите, които ще се обсъждат.
(3) Членовете на Общото събрание се уведомяват писмено за датата, часа и предложения дневен ред, както и за мястото, където се намират материалите за обсъждане.
Чл. 25. (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко две трети от членовете му.
(2) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата  в  отпуск  при  временна  нетрудоспособност,  поради  бременност,     раждане,
 
осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде по-голям от ¼ от списъчния му състав.
(3) Броят на присъстващите членове на Общото събрание се установява чрез регистрация на участниците от предварително определени от ректора регистратори.
(4) При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отлага за не по-късно от 7 календарни дни на същото място и при същия дневен ред.
Чл. 26. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, който заедно с един зам.-председател се избира при конституирането му с тайно гласуване и действа за целия му мандат. Председателят на Общото събрание:
1. Представлява Общото събрание пред останалите институции.
2. Председателят на Общото събрание представлява висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от ректора академична длъжност.
3. Свиква Общото събрание по инициатива на органите, посочени в чл. 23, ал. 1.
4. Оповестява датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието според искането на инициаторите.
5. Изисква от ректора материално-техническо осигуряване на заседанието.
6. Води заседанията на Общото събрание като може да ги преустановява предсрочно при настъпили безредици или конфликтна ситуация, непозволяваща разумен диалог.
7. При продължително отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя на Общото събрание.
(2) До конституиране на новото Общо събрание и избор на негов председател заседанието се ръководи от действащия председател.
Чл. 27. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с изключение на случаите, предвидени в ЗВО, както и при приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на АУ, за което се изисква мнозинство от списъчния състав на Общото събрание.
(2) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши друго.
(3) За заседанията на Общото събрание се води протокол.
Чл. 28. Участието в работата на Общото събрание е задължение за членовете му. На отсъстващите по неуважителни причини ректорът може да търси отговорност по Кодекса на труда.

V.1.3. Правомощия на Общото събрание
Чл. 29. (1). Общото събрание на Аграрния университет има следните основни правомощия:
1. Избира за срока на мандата си с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите председател и заместник-председател измежду хабилитираните си членове.
2. Приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на АУ с обикновено мнозинство от списъчния състав на ОС.
3. Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет.
4. Избира ректор на АУ с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове по процедура, утвърдена от ОС преди започване на избора. избира с тайно гласуване ректор. Предлага на министъра на образованието и науката сключването на договор по чл. 10, ал. 2, т. 10 от ЗВО.
5. Определя числеността на Академичния съвет и избира и освобождава с тайно гласуване неговите членове.
6. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето училище, както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление.
7. Избира преброители за избора и гласуванията, изборни комисии и протоколчик.
8. Може да създава консултативни и други помощни органи, като определя техния състав и правомощията им. Те задължително се отчитат пред него след изтичане на срока им на дейност.
9. Приема Правилник за дейността на Контролния съвет.
10. Приема годишния отчет на Контролния съвет.
11. Взема решения по всички други въпроси, които са в неговата компетенция съобразно дейтващия ЗВО.
(2) На първото си заседание новоконституираното Общо събрание:
1. Избира за срока на мандата си с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите председател и заместник-председател измежду хабилитираните членове съгласно с ал. 1, т. 1.
2. Обсъжда и приема мандатния отчет на Ректора.
3. Обсъжда и приема мандатния отчет на Контролния съвет
(3) На второто си заседание ОС (след две седмици):
1. Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си, Председател, Зам.председател и членове на Контролния съвет.
2. Избира ректор на АУ с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите по реда и условията на глава V.3.1. от този Правилник.
3. Определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове.

V.2. Академичен съвет
Чл. 30. Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на АУ.
V.2.1. Състав на Академичния съвет
Чл. 31. (1) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове, избрани от Общото събрание и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор, представители на студентите, докторантите и служителите.
(2) Членовете, представляващи академичния състав, са 80%  от състава на академичния съвет по ал. 1, като не по-малко от ¼ от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи студентите и докторантите, са 15 на сто от състава на академичния съвет; членовете, представляващи служителите, са 5 на сто от състава на академичния съвет, като имат поне един представител.
(3) Ректорът по право е член и председател на Академичния съвет.
(4) Мандатът на Академичния съвет е четиригодишен и не се прекратява при провеждане на частични избори.
(5) Председателят   на   Общото   събрание, председателя на Контролния Съвет, зам.-ректорите   и   деканите    на факултетите, които не са избрани за членове на Академичния съвет, участват в заседанията му със съвещателен глас.
(6) В академичния съвет с право на глас участват и членовете на съвета на настоятелите.

V.2.2. Избор на Академичен съвет
Чл. 32. (1) Членовете на Академичния съвет се избират от Общото събрание съгласно изискванията на ЗВО. 
(2) Изборът на членове на АС се извършва чрез гласуване с бюлетина, когато не се извършва електронно (машинно) гласуване. Гласуването е тайно и се осъществява, както следва:
1. Формира се обща изборна листа с изключение на заявилите отказ от участие. Отказът се декларира устно, или по друг начин и се отразява се в протокола.
2. В изборната листа се вписват имената на всички кандидати, разпределени по квоти на представителство и подредени по азбучен ред на малките имена.
 
3. Пред името на всеки кандидат се поставя номер, който се отбелязва с ограждане при положителен вот.
(3) За избрани се считат лицата, получили повече от половината от гласовете на присъстващите (обикновено мнозинство).
(4) Когато броят и разпределението по квоти на избраните членове съответства на числения състав и структурата на съвета, определени по реда на Чл. 31, ал. 1, 2 и 6 изборната процедура се прекратява автоматично.
(5) В случай, че повече лица от съответната квота са получили мнозинство, за избрани се считат получилите най-много гласове до попълване на определения от Общото събрание брой за съответната квота.
(6) В случай че броят на избраните членове надхвърля приетата численост на АС, председателят на Общото събрание предлага за гласуване посочените по-долу варианти за приключване на изборната процедура:
1. Запазване на приетата численост и структура на съвета. В този случай, кандидатите, получили необходимия брой гласове, за да бъдат избрани, но надвишаващи вече приетата численост по отделните квоти, се подреждат по низходящ брой на получените при избора гласове за формиране на резерв от подгласници за попълване състава на АС, като се спазва квотния принцип. При равен брой гласове се провежда балотаж.
2. Приемане на нова численост и/или структура на съвета.
(7) В случай, че няма избрани или броят на избраните членове е по-малък от приетата численост на съвета, изборната листа за следващия тур на избори се съставя по квоти на представителство както следва:
1. За всяко вакантно място се предлагат по двама кандидати, освен в случаите на равен брой гласове.
2. В състава на листата се включват кандидатите с най-много гласове от предходното гласуване.
3. В рамките на едно заседание на Общото събрание се провеждат максимум три балотажа.
4. Ако при последния балотаж останат непопълнени места в някоя от квотите, ОС приема решение за редуциране на състава на АС или за провеждане на частичен избор с нови кандидатури.
(8) В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на АС, съставът се попълва измежду избраните подгласници в поредността на подреждането им според изборния протокол, а при изчерпване на възможностите за това или, ако ОС не е избрало подгласници, с провеждане на частичен избор.
(9) По инициатива на ректора, председателят на ОС извършва необходимите правни действия за попълване състава на АС по предходната алинея, като:
1. Обявява за член на АС избран от ОС подгласник с издаване на решение въз основа на изборния протокол;
2. В срок до 3 месеца свиква заседание на ОС за провеждане на частичен избор в случай, че възможностите за попълване състава на АС с резервни членове са изчерпани или ОС не е избрало такива.