Асистент

28.05.2024 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив обявява:
Два конкурса за асистент:

 • по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Общо земеделие“;
 • по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Ентомология)“ на ½ щат;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на АУ;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
 5. Медицинско свидетелство, удостоверение от психодиспансер и свидетелство за съдимост.
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива);

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323;  654-274 


27.03.2023 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на 1/4 щат по:

 • Област на висше образование: 3.0 Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност: „Икономика и управление (Селско стопанство)“.

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.16.02.2023 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” по:

Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството.

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


13.02.2023 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:

Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Общо земеделие 

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи - Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


28.11.2022 год.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в:

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност „Ботаника“, със срок един месец от публикуването на сайта на Аграрен университет – Пловдив.

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


28.11.2022 год.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:

 • Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


18.08.2022 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:

 • Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Растениевъдство  

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).
Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


30.03.2022 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в:

Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита  (фитопатология);

Необходими документи: 

1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.19.11.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент“ в:

 • Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството;

 Необходими документи:

 • Заявление до Ректора, за допускане до събеседване, заведено в деловодството на структурното звено;
 • Автобиография в европейски формат (CV);
 • Копие на дипломи за завършено висше образование с придобити ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” (оригинал на дипломите за сверяване);
 • Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 • Медицинско свидетелство;
 • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.03.09.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” на ½ щат в:

• Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Фуражно производство, Ливадарство - един;

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до конкурс, заведено в деловодството; 
2. Автобиография в европейски формат; 
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие; 
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива); 
5. Медицинско свидетелство; 
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива). 

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  моб. телефон 0887 453 860.06.08.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ¼ щат в:

 • Област на висше образование: 6. Социални, стопански и правни науки, професионално направление, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Икономика и управление (Селско стопанство);

Необходими документи:  

 1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството; 
 2. Автобиография в европейски формат; 
 3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие; 
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива); 
 5. Медицинско свидетелство; 
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива). 

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет. Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.06.08.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:

 • Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление:6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита  (Хербология);

Необходими документи:  

 1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството; 
 2. Автобиография в европейски формат; 
 3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие; 
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива); 
 5. Медицинско свидетелство; 
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива). 

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет. Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


08.06.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в:

 • Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление:6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита  (фитопатология);

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).
Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


01.02.2021 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:

 • Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита  (фитофармация);

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора за допускане до събеседване, заведено в деловодството;
2. Автобиография в европейски формат;
3. Копие на диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – заверено от приемащото длъжностно лице копие;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такива);
5. Медицинско свидетелство;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).
Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


12.06.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

 • Един конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в:
  Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството.

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


03.02.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

 • Два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:
  Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Организация и управление и управление на производството;
 • Един конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в:
  Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.1 Машинно инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


06.01.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” на ¼  щат за срок от една година в:

 • професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Икономика и управление;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


14.11.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“.
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3 Биологически науки, научна специалност „Генетика“- на половин щат.

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.02.08.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” на 1/2 щат в:

 • професионално направление: 4.4 Науки за земята, научна специалност:  Екология и опазване на екосистемите - един;

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.22.05.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност:  Лозарство - един;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.