Асистент

12.06.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

 • Един конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в:
  Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството.

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


03.02.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява:

 • Два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” на ½ щат в:
  Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Организация и управление и управление на производството;
 • Един конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в:
  Област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.1 Машинно инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


06.01.2020 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „асистент” на ¼  щат за срок от една година в:

 • професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Икономика и управление;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.


14.11.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“.
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3 Биологически науки, научна специалност „Генетика“- на половин щат.

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсите са със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.02.08.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” на 1/2 щат в:

 • професионално направление: 4.4 Науки за земята, научна специалност:  Екология и опазване на екосистемите - един;

Необходими документи: 
1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи -  Личен състав, тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.22.05.2019 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

 • професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност:  Лозарство - един;

Необходими документи: 

 1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
 2. Автобиография (CV);
 3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
 4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
 5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323,  654-274  и  моб. телефон 0887 453 860.