Главен асистент

19.03.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • „главен асистент“ на ½ щат в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Общо земеделие“ – един;
 • „главен асистент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Лозарство“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месесеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 23/19.03.2024 год. 

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.


23.01.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • „главен асистент“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Организация и управление на производството (Селско стопанство и подотрасли)“ – eдин;

Конкурсът е със срок 2 месесеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 7/23.01.2024 год. 

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.


04.04.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • Главен асистент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Растениевъдство – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 30/04.04.2023 год. 

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.12.04.2022 г.


АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Главен асистент в област на висше образование:  3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:  Организация и управление на производството - един, 


Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”.  Бр. 29/12.04.2022 г. Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.10.02.2022 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Главен асистент на ½ щат, по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление:  3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един,

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 10/04.02.2022 год. Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274. 03.12.2021 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Главен асистент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството - един, 
   

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 101/03.12.2021 год.  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.16.07.2021 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност:  „Растениевъдство“ - един, 

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 59/16.07.2021 г., Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.09.07.2021 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството - един

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 57/09.07.2021 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.26.11.2019 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна защита (хербология) – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 93/26.11.2019 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.25.10.2019 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент на ½ щат в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност:  Информатика  - един,  

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 84/25.10.2019 г..  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274., 0887453860.


23.07.2019  год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита (ентомология)  - един

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 58/23.07.2019 г..  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274., 0887453860.01.03.2019 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност:  Геометрия и топология - един

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 18/01.03.2019 г..  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


11.02.2019 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  „Икономика и управление” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  „Говедовъдство и биволовъдство” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Декоративни растения” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 12/08.02.2019г.  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.08.01.2019г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление  4.1 Физически науки, научна специалност  „Физика” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност  „Земеустройство” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 108/29.12.2018 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-274.