Главен асистент

08.01.2019г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

  • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление  4.1 Физически науки, научна специалност  „Физика” – един;
  • главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност  „Земеустройство” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 108/29.12.2018 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-274.