Доцент

27.04.2021 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Доцент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството - един, 

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 35/27.04.2021 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.22.01.2021 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

  • Доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Лозарство”,  – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 6/22.1.2021 г.

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав” - тел. 032/ 654 274.


17.11.2020 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

  • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност  „Овцевъдство и козевъдство” – един;
  • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Почвознание” – един;
  • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един;
  • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия” – един;
  • Доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации”,  – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 98/17.11.2020 год.  

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси” - тел. 032/ 654 274, 0887453860