Доцент

23.04.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • „доцент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Биохимия на растенията“ – един;

Конкурсът е със срок 2 месесеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 36/23.04.2024 год. 

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.


19.03.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • „доцент“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.9 Туризъм, научна специалност „Културно историческо наследство“ – един;

Конкурсът е със срок 2 месесеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 23/19.03.2024 год. 

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.


23.01.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • „доцент“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един;
 • „доцент“ на ½ щат в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.13 Общо инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месесеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 7/23.01.2024 год. 

Документи - в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.21.11.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • „доцент“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Ентомология)“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 97/21.11.2023 год. 

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


21.07.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • „доцент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Фитопатология)“ – един;
 • „доцент“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 62/21.07.2023 год. 

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


04.04.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност: Бубарство – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 30/04.04.2023 год. 

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


07.03.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  Общо земеделие – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр.21/07.03.2023 г.  

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


23.12.2022 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдсво, научна специалност  „Общо земеделие (хербология)“ – един;
 • доцент в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 102/23.12.2022 год. Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.24.12.2021 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност:  „Растителна защита (хербология)“ - един, 
   
  Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр.100/24.12.2021 г.  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.

27.04.2021 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 • Доцент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството - един, 

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 35/27.04.2021 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.


22.01.2021 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Лозарство”,  – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 6/22.1.2021 г.

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав” - тел. 032/ 654 274.


17.11.2020 г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност  „Овцевъдство и козевъдство” – един;
 • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Почвознание” – един;
 • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един;
 • Доцент в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия” – един;
 • Доцент в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации”,  – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 98/17.11.2020 год.  

Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси” - тел. 032/ 654 274, 0887453860