Професор

23.04.2024 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • „професор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един;

Конкурсът е със срок 2 месесеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр. 36/23.04.2024 год. 

Документи -  в университета, отдел „Развитие на академичния състав”- тел. 654 274.


28.11.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

• „професор“ в област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един;
• „професор“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление на производството (Селско стопанство и подотрасли)“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 99 / 28.11.2023 год. Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


21.07.2023 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • „професор“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Декоративни растения“ – един;
 • „професор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;
 • „професор“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един;
 • „професор“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Организация и управление на производството (Селско стопанство и подотрасли)“ – един;
 • „професор“ в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.3. Животновъдство, научна специалност „Аквакултура, рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”., бр. 62 / 21.07.2023 год. Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.


25.01.2020 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • Професор в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност:  „Селекция и семепроизводство на културните растения (Растителни биотехнологии) - един
   
  Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”., бр.7/25.01.2022 год. Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 654 274.26.11.2019 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност Растениевъдство – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 93/26.11.2019 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.