Професор

26.11.2019 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

  • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност Растениевъдство – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 93/26.11.2019 г.,  Документи -  в университета, отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654 274.