Нормативни документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за насърчаване на научните изследвания

Правилник за прилагане на закона за РАС в РБ

Постановление № 11 към ППЗРАСРБ

Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Правилник на АУ за прилагане на ЗРАСРБ

Приложение 1 към Правилник на АУ за прилагане на ЗРАСРБ


ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни Изследвания"