Процедурни правила и документи за заемане на научни степени

Процедурни правила и документи за придобиване на Научни степени

Придобиване на ОНС  "доктор"
Придобиване на НС "доктор на науките"
Наукометрични критерии за придобиване на научни степени
Процедурни правила и документи за заемане на академични длъжности

Заемане на академична длъжност "асистент"
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
Заемане на академична длъжност "доцент"
Заемане на академична длъжност "професор"
Наукометрични критерии за заемане на академични длъжности