Проекти

Стратегията за развитието на научноизследователската дейност в АУ – Пловдив се съобразява с традициите и опита в осъществяването на научните изследвания в Университета и степента на развитие на различните тематични направления; насочване на изследователската дейност към актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси; развитието и изискванията на българското аграрно производство, развитието на интегративните връзки между изследователската и учебната дейност, за да се гарантира обучение, основано на съвременните постижения в съответната научна област; реалностите в областта на финансирането на научните изследвания.

Доклад за участие на колективи на АУ в национални/международни проекти.