Активни фермери за адаптация към климатичните промени

Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/ стартира изпълнението на своя нов проект "Активни фермери за адаптация към климатичните промени".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

Основна цел на проекта е да стимулира активното участие и ангажираността на фермерите и студентите в аграрния сектор в България с проблемите по опазването на околната среда и адаптиране на фермите към изменението на климата чрез повишаване на осведомеността, подобряване на знанията и заимстване на иновации и добри практики от Норвегия.

Партньори в проекта са Аграрен Университет-Пловдив, Национална Асоциация на Младите Фермери в България /НАМФБ/ и Норвежкия университет по земеделие и развитие на селските райони /HLB/.

Проектът предвижда следните дейности:

  • Заимстване на иновации и добри практики от Норвегия;
  • Информационно-образователна кампания;
  • Изграждане на устойчиви механизми за активизиране на фермерите по прилагане на АКИК и опазване на околната среда;
  • Активни фермери „агенти за промяна“.

Основните дейности по проекта ще се осъществяват в Пловдивска, Варненска област и в област Габрово, с преобладаващо планинско земеделие, сходно с типично планинското земеделие в Норвегия.

Проектът е с продължителност 12 месеца и финансова подкрепа от 9 993 евро.