COOPID - CE-FNR-15-2020

Logo_Coopid_RGB.banner.jpg#asset:10354        

COOPID предлага иновативна и неефективна стратегия за вдъхновение на първични производители и стимулиране на поглъщането на изключителни и устойчиви био-базирани бизнесмодели в европейския първичен производствен сектор, като се вземат предвид регионалните и секторните особености.

Проектът стартира на януари 2021 г., той ще продължи 2 години и събира 11 партньори от 10 различни държави:

 • Agri-food Cooperatives Spain (ES,projectcoordinator)
 • Innovarum (ES)
 • Greenflex (FR)
 • Universita Di Bologna (IT)
 • Gaia Epicheirein (EL)
 • Agricultural University - Plovdiv (BG)
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwai Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy (PL)
 • the National Chamber of Agriculture and Forestry in Styria (AT)
 • Munster Technological University (IE)
 • Food & Biocluster Denmark (DK)
 • Proagria Oulu (FI)

За целта COOPID предвижда развитието на мрежа от „клъстери за биоикономика“ от 10 европейски държави, включваща широк кръг заинтересовани страни: първични асоциации на производители-кооператори в селското стопанство, горското стопанство и аквакултурата, промишлеността, публичния сектор, научни и академични среди. Към момента COOPID вече има ангажимент от 73 организации да участват като партньори на „Клъстерите за биоикономика на COOPID“.