Научноизследователски проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от ФНИ 2016г.

Резюме на проекта:

Този иновативен интердисциплинарен проект включва изследване в различни области на научното знание – аграрни науки, физиология, органична и аналитична химия, инструментални методи за анализ, екология и опазване здравето на човека. Той е насочен към получаването на нови знания и цели постигането на значими научни резултати и въздействие върху екологията и опазването на човешкото здраве.

Решаването на проблема със замърсяването на почвите без въздействие върху почвеното плодородие е едно от най-големите предизвикателства пред съвременната наука. Като най-перспективен подход и реална алтернатива на скъпите и деструктивни конвенционални технологии в това отношение се очертава  фитоeкстракцията, част от бързо навлизащите в практиката “зелени” технологии. 

Основната цел на проекта е да се проведе системно изследване, което ще позволи да обогатим знанията, свързани с подобряване на фиторемедиационните практики на замърсени с тежки метали почви чрез получаване на нова информация за процесите, протичащи в ризосферата и оценка на въздействието им върху усвояването на тежките метали от растенията.

В проекта ще бъде оценен ефекта от внасянето на органични мелиоранти (компост, вермикомпост, органични торове, хуминови киселини, биологични въглища) върху промяната на мобилността и формите на тежки метали (Cd, Pb, Zn) в почвата и почвения разтвор в естествено замърсените почви, както и усвояването на металите и растежните характеристики на отглежданите върху тези почви хиперакумулатори, акумулатори, индикатори и ненатрупващи растения. 

Специално внимание ще се отдели на комплексния характер на изследването и прецизността при получаването на аналитичните резултати.

Основен подход при изпълнението на проекта ще бъде прилагането на съвременни методи за определяне на съдържащите се органични съединения в състава на кореновите ексудати. Ще се прилага комплексен подход в изследванията, позволяващ проследяване на химичните процеси в ризосферата и отражението им върху жизнената дейност на растенията. Ще се прилагат съвременни, оригинални решения за практическото провеждане на фитоекстракцията върху замърсени почви. 

Основните методи при определяне състава на растителните проби и почвените характеристики ще бъдат подбрани между най-често използуваните български и международни стандарти. Всички опити ще бъдат проведени върху естествено замърсени почви.
Формираният колектив за изпълнението на проекта е съставен на екипен принцип. Той включва учени от водещи научни звена в областта на аналитичната химия, екология и опазване на околната среда, биохимия и физиология на растенията, почвознание, анализ и математическа обработка на експерименталните резултати. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са в три основни направления - научни постижения, научен обмен и професионално развитие, икономически и социален ефект. Значителна част от работата ще бъде извършена с активното участие на докторанти, а получените при изследванията резултати ще бъдат използвани в учебната работа.