Възможности за ограничаване въздействието на живака върху околната среда и здравето на човека

Научноизследователски проект по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Базова организация: Аграрен Университет –Пловдив
Ръководител на научния колектив: Проф. д-р Виолина Ангелова  Ризова
Участници в проекта: научен колектив от Аграрен университет-Пловдив, ПУ, ИБЕИ – БАН, ИРА-Пловдив - ССА

Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е да се получи научна информация и нови знания, които ще позволят идентифициране и запълване на пропуските в науката чрез изследвания върху поведението на живака в сухоземната и водна екосистема и влиянието му върху здравето на човека. Ще бъдат оценени и възможностите за намаляване на замърсяването с живак на почвите и водите.

Фокусът на проекта е насочен върху идентифицирането на замърсени с живак сухоземни и водни екосистеми от Южна България.

Основен подход при изпълнението на проекта ще бъде прилагането на съвременни методи за определяне съдържанието на живак в почви, седименти, растения, води и риби. За определянето на живак в почви, растения, води, седименти, планктон и риби беше закупен живачен анализатор МА 3000  (снимка 1). На снимка 2 са представени част от получените резултати от анализа на риби от язовир Кърджали.

Получените фундаментални научни резултати ще дадат отговор на редица въпроси, свързани с възможностите за ограничаване на въздействието му върху околната среда и здравето на човека. Получената информация ще позволи да се оцени реалния спрямо предполагаемия риск от замърсяване с живак на сухоземните и водните екосистеми, което ще бъде принос към общите усилия на световната научна общност за подобряване на човешкото здраве.

Формираният колектив за изпълнението на проекта е съставен на екипен принцип. Той включва учени от водещи научни звена в областта на аналитичната химия, екология и опазване на околната среда, аквакултури, растениевъдство, анализ и математическа обработка на експерименталните резултати.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са в три основни направления - научни постижения, научен обмен и професионално развитие, икономически и социален ефект. Значителна част от работата ще бъде извършена с активното участие на докторанти, а получените при изследванията резултати ще бъдат използвани в учебната работа.