Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделска продукция и животновъдство с акцент върху намаляване на парниковите газове

Базова организация: Аграрен университет - Пловдив
Ръководител: доц. д-р Стефан Шилев
Участнице: колектив от Аграрен университет - Пловдив

Резюме на получените резултати през I етап:
През отчетния период се заложи и реализира компостиране последвано от вермикомпостиране. Крайният резултат беше получен вермикомпост, отговарящ на изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третирането на биоразградимите отпадъци, от 2017 г. Извършени са редица изследвания за изясняване характеристиките на процеса, както и за изследване на получените добавки. Процесът на компостиране осигурява превръщането на органични отпадъци в краен продукт подходящ за използване в земеделието за внасяне в почвата. Проучи се ефектът от внасяне на различни добавки, като компост, биовъглен, с контрола минерален тор и комбинация между тях, върху развитието на домати и спанак при условията на съдов опит. Установени са промените в системата почва-ризосфера-растение при конкретните условия и добавки. Те са свързани със засилена активност на микробиома при наличие на органични добавки, увеличена биомаса и специфичен отговор по отношение на микробиалното профилиране.

Описаните изследвания доведоха до прилагане на принципите на кръговата икономика в земеделието с внасяне на различни органичните добавки получени от селскостопански отпадъци. Тези варианти се включиха в изпитване на нов тип сеитбообращения за региона на Пловдив изразено в едновременно отглеждане на две култури в комбинация от зърнено-житни и бобови и контрола традиционно сеитбообращение. Установиха се по-добри показатели при новия тип сеитбообращение изразено в повишен добив от овес при съвместно отглеждане с фий, намалени емисии на CO2 от почвата, по-висок запас от хранителни вещества в почвата, достоверно по-високи нива на хлорофил а и b, общ хлорофил и каротеноиди в растенията в смесения посев. Доказа се, че наличието на растителност (фиево-овесена смеска, ФОС) спомага за намаляване на емисиите на СО2. Метагеномното секвениране установи най-голям брой видове в почвения ризосферен микробиом на смесената култура в сравнение със самостоятелния посев. ФОС се заора в почвата преди новата култура от зимен ечемик. Установи се намалено заплевелевяне спрямо полето без зелено торене. Зелено торене доведе до повишено съдържание на фотосинтетични пигменти във варианта с биовъглен, следван от този с минерално торене. В полето без зелено торене този показател беше най-висок при комбинираното торене и отново при биовъглена.

В заключение, тригодишното сеитбообращение от нов тип показва обещаващи резултати свързани с изследваните показатели в системата почва-ризосфера-растение, а също така и във връзка с внесените органични добавки. Обработката и анализирането на последните резултати за отглеждането на зимния ечемик ще предоставят допълнителни данни относно ефекта от зеленото торене и от органичните добавки. Предстоящото включване на смесена междинна култура от царевица и соя ще позволи да се приключи с един пълен двугодишен период на изследване. Крайното култивиране на зимна пшеница ще даде възможност да се оцени цялостния тригодишен цикъл на сеитбообращения и да се адресират заложените цели и задачи.


„Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделска продукция и животновъдство с акцент върху намаляване на парниковите газове“

финансиран от Фонд „Научни изследвания“ като част от международен проект “Connecting sustainable agroecosystems and farming with circular bioeconomy and new technologies” одобрен по Joint Call of the Cofund ERA-Nets SusCrop (Grant № 771134), FACCE ERA-GAS (Grant № 696356), ICT-AGRIFOOD (Grant № 862665) and SusAn (Grant № 696231).

EU flag

       

Logo_project