Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

Центърът за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИТТЗИС) е звено на АУ – Пловдив, обособено да организира и да обслужва научноизследователската и внедрителската работа на АУ, да извършва услуги и други стопански дейности  в условията на финансова и щатна самостоятелност.

ЦНИТТЗИС координира и организира научноизследователската, внедрителската и други дейности в АУ, които обхващат:

 1. Фундаментални и приложни научни изследвания и тяхното внедряване в земеделското производство и образованието.
 2. Създаване и изследване на нови сортове растения, породи животни, биоматериали, машини, технологии, програмни продукти, апаратура и системи за учебния процес и др.
 3. Разработване на бизнес-проекти и предоставяне на технологии за създаване на насаждения, съоръжения и земеделското производство като цяло.
 4. Научно-производствена дейност.
 5. Консултантска и експертна дейност.
 6. Извършване на услуги на фирми, организации и граждани.
 7. Информационна дейност.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ЦНИТТЗИС:

 • Подходи за устойчиво земеползване, включително управление на хранителните вещества, протеиновите култури и сеитбообръщенията в агроекологичните фермерски системи, чрез нови модели и цифровизация.
 • Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
 • Селекционно подобряване на културните растения за повишаване качеството на биопродукцията, оптимизиране на адаптивността към изменящите се климатични условия и биологични агенти и пригодността за отглеждане в различни системи на култивиране.
 • Оценка на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемните услуги и тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания, генетични ресурси за производство на протеинови култури и биологични продукти.
 • Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
 • „Интелигентни технологии", базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
 • Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини.