Университетски лабораторен център за изследвания (УЛЦИ) на Aграрен университет - Пловдив

ПРАВИЛНИК НА УЛЦИ

Аграрният университет разполага с модерно оборудван Университетски лабораторен център за изследвания (УЛЦИ), извършващ широк спектър от изпитвания по множество характеристики на различни продукти от селското стопанство, хранително-вкусовата и козметично-парфюмерийната промишленост, торовата индустрия и др.

Към Университетския лабораторен център за изследвания (УЛЦИ), работи и Център за научни изследвания (ЦНИ), който, освен научно-изследователска дейност, извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.

Университетският лабораторен център за изследвания на Аграрен университет – Пловдив, включва:

Акредитирани лаборатории с придобита акредитация по Международния хармонизиран стандарт „БДС EN ISO/IEC 17025:2018“

 • Общоуниверситетски лаборатории:
  • Лаборатория по растителни биотехнологии
    
 • Катедрени лаборатории: 


  • Лабораторията за научни изследвания по физиология на растенията и биохимия
  • Лаборатория по инструментални методи за анализ
  • Агрохимична лаборатория
  • Калориметрична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория