Лаборатория по инструментални методи за анализ

Катедра Обща химия има богати традиции в изпитването на почвени и растителни проби, храни, води, торове и отпадъци за съдържание на макро и микро елементи, токсични вещества и тежки метали. Лабораторията по инструментални методи за анализ е оборудвана с най-съвременните апарати за минерализиране на пробите и определяне на химичните компоненти в тях. Екипът е съставен от високо квалифицирани специалисти от катедрата, хабилитирани в областта на екологията и неорганичната химия. В лабораторията се извършват анализи съгласно българските и международните стандарти като се използват еталони от сертифицирани образци.

Анализите, които се извършат в лабораторията по инструментални методи към катедра Обща химия, са следните:

  • Тежки метали в почви, растения, храни, торове, утайки и др.
  • Хранителни микро и макро елементи в почви, торове и растителна продукция
  • Азот, фосфор и органично вещество (хумус) 
  • рН и електропроводимост
  • Сулфати, хлориди, нитрати и фосфати във води
  • Сух остатък, катионен и анионен състав и твърдост на води

Лабораторията работи по ценоразписа на МОСВ от 14.06.2010 г., като могат да бъдат направени отстъпки до 60% в зависимост от броя и вида на пробите.