СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ

Научните колективи на АУ-Пловдив трябва да следват указанията, упоменати в 
СИСТЕМА
за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ

СИСТЕМАТА за организиране и провеждане на конкурс за научнизследователска сесия в АУ се разписва в съответствие с разпоредбите на ГЛАВА II, Чл.2, ал.6 (б) от Правилата и процедура по организация,  изпълнение, наблюдение  и оценка на научноизследователски проекти в рамките на научно-изследователската сесия на ЦНИТТЗИС на АУ и НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Общи положения

Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

 • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
 • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
 • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства. 

Приоритетни научни направления за сесия 2020 година

 • Генетични ресурси и нови технологични решения в растениевъдството и животновъдството във връзка с глобалните промени в климата, включително  чрез използване на сателитни данни и карти за разработване на прогнозни модели и сценарии;
 • Опазване на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемни услуги и производство на биологични храни и продукти;
 • Нови подходи в прецизното земеделие и растителната защита чрез използване на дигитални методи и системи за дистанционно управление;
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците;
 • Интегрирани подходи и инструменти за превенция, мониторинг, контрол и управление на вредители и болести. Биологични методи за контрол на вредителите. Стратегии за управление на риска;
 • Поддържане и стимулиране на икономиките в селските райони, с широко разгръщане на информационни и комуникационни технологии, биоикономика и биоинформатика. 

Решение УС на ЦНИ за финансиране на научно-изследователски и  следните  утвърдени направления:

 • Научна сесия за научни проекти
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2018 и 2019 г.
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации.
 • Финансиране на прояви, свързани със спортната художествено-творческа дейност и студентско научно творчество.
 • Подкрепа на публикационната дейност.
 • Подкрепа на докторски програми. 

Процедура за кандидатстване

1. Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, включително Показатели и критерии за избор и класиране на проектите и формулярите за Предложение за научен проект и Предложение за инфраструктурен проект, и се съобразят със сроковете, посочени в графика. Проектите с осигурено съфинансиране от външен източник и с ясно изразен научно-приложен и приложен характер и възможности за внедряване  получават допълнителни точки с решение на УС на ЦНИТТЗИС. С предимство се класират проекти, в които е мотивирано участие на студенти от АУ. В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ. Предложенията за финансиране да включват описание на вида на научната апаратура и оборудване, както и друга присъща научна инфраструктура, които се предвижда да бъдат закупени със средства на проекта, ясно обозначение на мястото и отговорника за апаратурата и оборудването в съответната Катедра на АУ, както и достъпа до тях и устойчивото им ползване. Договорите за изпълнение са със срок от една до три години. 

2. Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. План-сметката към всеки договор се заверява от ръководителя на катедрата, в която се изпълнява договорът. С подписа си ръководителят на катедрата удостоверява, че действително са защитени интересите на катедрата по отношение на използваната материална база и ресурси.

3. Предложенията за проекти трябва да бъдат представени в 1 хартиен екземпляр на секретаря на ЦНИ, а електронно копие на проекта да бъде изпратено на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg

4. Докладите за кандидатстване по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност“ трябва да бъдат адресирани до Председателя на Управителния съвет на ЦНИ и Организационния секретар на ЦНИТТЗИС (вижте формите на Доклади до УС и Председателя на УС в документите по-долу). Те трябва задължително да бъдат придружени с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване от рганизационния комитет на научния форум. Техническият секретар на ЦНИТТЗИС води архив с входираните доклади. УС на ЦНИ приема или отхвърля докладите от кандидатите и ги насочва за финансиране.

Насоки към научните колективи за сесия 2020 г.

1. Проектите в сесията за вътрешноуниверситетски научни проекти 

А/ могат да бъдат ръководени от нехабилитирани преподаватели притежаващи научната степен доктор и хабилитирани преподаватели – доценти. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, и с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. 

Б/ общият размер на финансирането за конкурсна сесия 2020 е 20 000 лв. Финансирането на отделен проект е в размер до 4 000 лв. на година. 

В/ в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2020 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори се вклюва изискването за минимална публикационна активност. В рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг. Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 3  е една година след завършване на проекта. Във всички публикации задължително да се изказва благодарност на „Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост“ към АУ. 

Г/ При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

2. Проектите за допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации, се финансират в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.).

3. В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”. Финансирането е в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област  „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение. Задочните докторанти по горе описаните научни области ще бъдат финансирани с половината от сумата предвидена за редовните докторанти.

4. Конкурс за инфраструктурни проекти ще бъде обявен след приключване на конкурса за научни проекти. Обявяването на конкурса и размера на финансиране на такива проекти ще бъде в зависимост от наличните средства.

5. Средствата по тема 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” за 2020 г. са в размер на 25 000 лева, според Решение на заседание 2 на УС на ЦНИТТЗИС от 15.01. 2020 г. Те ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт-фактор или импакт-ранг. Списък на списанията с импакт-ранг е показан в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Списък на списанията с импакт фактор е показан в сайта: 

http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html. Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, е показан в сайта http://scholarlyoa.com. 

Размерът на финансирането по тема 17-12 е както следва:

 • таксата за участие и/или разходи, свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и други важни научни форуми с устен доклад или постерна презентация, материалите, от които се реферират в Scopus и/или WEB of Science (с предимство се ползват тези в квартил 1 и 2) се определя от УС на ЦНИТТЗИС.
 • таксата за публикуване на статии в списания реферирани от WEB of Science и Scopus в размера на финансирането съгласно таксите за публикуване в съответното списание, включително таксата за участие на преподаватели в симпозиума: „Agriculture for life, life for agriculture” Букурещ, Румъния
 • индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Кандидатстването за финансиране в конкурса „Подкрепа на публикационната дейност” е ограничено до два пъти годишно на преподавател от АУ.

През 2020 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите се извършва в 3 направления, по които се обявяват следните конкурси:

Конкурси:Сума за 2020 г.
Студентско научно творчество2 000 лв.
Художествено творческа дейност3 000 лв.
Спортна дейност3 000 лв.

7. Финансира се и проект “Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет- Пловдив” в размер на 4000 лв.

8. Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:

• закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
• закупуване на работно облекло;
• за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
• за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
• за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).

ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС  при АУ-Пловдив за 2020 г.

ДейностСрок
1Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия16.01.2020 г.
2Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет17.01.2020 г.
3Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти 
Списък на проектите
24.02.2020 г.
4Разработване и представяне на нови проекти в ЦНИ24.02.2020 г.
5Класиране на новите проекти след представени рецензии09.03.2020 г.
6Сключване на договори с работния колектив на нови проекти16.03.2020 г.
7Междинен контрол на текущи проектиюни – юли/ октомври 2020 г.
8Изготвяне на отчети по текущи проекти12.2020–01.2021 г.
9Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти02.2021 г.

Показатели и критерии за избор и класиране на проектите и необходими документи, които трябва да се представят от научните колективи:

2. Формуляри за представяне на новите проекти;

Предложение за научен проектПредложение за инфраструктурен проект

3. Сключване на договори за финансиране на проекти:

Договор за научни изследвания по проект; • Договор за инфраструктурен проект; • Допълнително споразумение към научни проекти, финансирани от АУ; • Договор за разработване на внедрителски /консултантски/ проекти към ЦНИ; • Договор за допълнителна подкрепа; • Подкрепа на докторантски теми.

4. Проекти, целево финансирани от държавния бюджет за 2018, 2019 и 2020 г.

• Списък на финансираните научноизследователски проекти от 2020 година; • Списък на финансираните научноизследователски проекти от 2019 година; • Списък на класираните проекти за 2018 година.