2019

На свое заседание от 15.02.2019 г. (Протокол № 3)

УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИ)  при АУ-Пловдив реши:

ОБЯВЯВА
І. Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:
ГРАФИК
за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив

ДейностСрок
1Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия
25.02.2019 г.
2Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет26.02.2019 г.
3Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти
Списък на проектитe
15.02.2019 г.
4Разработване и представяне на проектите в ЦНИ18.03.2019 г.
5Класиране на проектите след представени рецензии25.03.2019 г.
6Сключване на договори с работния колектив на нови проекти09.04.2019 г.
7Междинен контрол на текущи проектиюни – юли/ октомври 2019 г.
8Изготвяне на отчети по текущи проекти12.2019–01.2020 г.
9Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти02.2020 г.


ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

 • Генетични ресурси и нови технологични решения в растениевъдството и животновъдството във връзка с глобалните промени в климата, включително  чрез използване на сателитни данни и карти за разработване на прогнозни модели и сценарии;
 • Опазване на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемни услуги и производство на екологични храни и продукти;
 • Нови подходи в прецизното земеделие и растителната защита чрез използване на дигитални методи и системи за дистанционно управление;
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците;
 • Интегрирани подходи и инструменти за превенция, мониторинг, контрол и управление на вредители и болести. Биологични методи за контрол на вредителите. Стратегии за управление на риска;
 • Поддържане и стимулиране на икономиките в селските райони, с широко разгръщане на информационни и комуникационни технологии, биоикономика и биоинформатика. 

Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. Предложенията за проекти трябва да бъдат представени в 2 хартиени екземпляра на секретаря на ЦНИ, а електронно копие на проекта да бъде изпратено на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg 

Договорите за изпълнение са със срок от една до три години.

1. УС на ЦНИ реши през 2019 г. финансирането да се извършва в следните  утвърдени направления:

 • Научна сесия за интердисциплинарни проекти (проектите могат да бъдат ръководени от хабилитирани преподаватели);
 • *Научноизследователска сесия за млади учени и нехабилитирани преподаватели;
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2017 и 2018 г;
 • Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания;
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.);
 • Финансиране на прояви, свързани с художествено-творческа и научно-публикационната дейност;
 • Подкрепа на публикационната дейност;
 • „Подкрепа на докторски програми“. Условията и редът за финансиране на проекти по това направление са:
  В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”.

Финансирането ще бъде в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област  „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение.

2. Средствата по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт фактор или импакт ранг. Пълният списък на списанията с импакт ранг можете да намерите в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Пълният списък на списанията с импакт фактор можете да намерите в сайта: http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html. Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, можете да намерите в сайта http://scholarlyoa.com. Заявленията за кандидатстване по проект 17-12 трябва да бъдат адресирани до Управителния съвет на ЦНИ и да бъдат придружени с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване. 

Размерът на финансирането по този проект е както следва:
1. Такса за участие на преподаватели на АУ в конференции, симпозиуми и др, материалите от които се реферират само в WEB of Science – размер на финансирането до 500 лв.
2. Таксата за участие и разходи свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и др, материалите от които се реферират в Scopus - размер на финансирането до 1500 лв. 
3. Таксата за публикуване на статии в списания реферирани от WEB of Science и Scopus – размер на финансирането съгласно таксите за публикуване в съответното списание. 
4. Индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Кандидатстването за финансиране по проект 17-12 е ограничено до два пъти годишно.

За одобрените, но неизползвани средства, отпуснати досега по проект 17-12 ще се прилагат новите правила на проекта.

3. **В съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2019 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори ще бъде включено изискването за минимална публикационна активност. В рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSKO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг. 

Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 4  е една година след завършване на проекта!

Във всички публикации задължително да се изказва благодарност на „Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост“ към АУ.

*В съответствие с Наредба 3 от 27.11.2015 г. ръководители на проектни предложения могат да бъдат и нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор“ и доказана научна компетентност и опит.
**При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

УС на ЦНИ реши през 2019 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите да се извърши в 3 направления, по които ще бъдат обявени следните конкурси:

Конкурси:Сума за 2019 г.
Студентско научно творчество4 000 лв
Художествено творческа дейност4 000 лв
Спортна дейност3 000 лв

В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ. 

Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, като представят визията си за провеждането на конкурса и се съобразят със сроковете, посочени в графика. С предимство ще се класират проекти, в които е мотивирано участието на студентите от АУ.

Колективите, участващи в научно-изследователските проекти са длъжни да публикуват резултатите от изследванията. В материалите, които се публикуват във връзка с дадения проект задължително се отбелязва благодарност към финансиращата институция и по кой проект са финансирани публикациите (№ и година на финансиране на проекта).

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:

 • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
 • закупуване на работно облекло;
 • за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
 • за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
 • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).

СИСТЕМА
за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет

Общи положения. Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. издадена от министъра на образованието и науката, която се издава на основание чл. 91а, ал. 2 от ЗВО и отменя Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.) и Правилника за дейността на Аграрен университет - Пловдив. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

 • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи; 
 • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
 • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства. 

Системата за организиране и провеждане на конкурса за проекти включва:

1. Показатели и критерии за избор и класиране на проектите;

2. Декларация от ръководителите на проекти;

3. Формуляри за представяне на новите проекти;

 • Предложение за научен проект
 • Предложение за инфраструктурен проект

4. Сключване на договори за финансиране на проекти:

 • Договор за научни изследвания по проект;
 • Договор за инфраструктурен проект;
 • Допълнително споразумение към научни проекти, финансирани от АУ;
 • Договор за разработване на внедрителски /консултантски/ проекти към ЦНИ;
 • Договор за допълнителна подкрепа;
 • Подкрепа на докторантски теми.

5. Проекти, целево финансирани от държавния бюджет за 2017, 2018 и 2019 г.

 • Списък на финансираните научноизследователски проекти от 2019 година;
 • Списък на финансираните научноизследователски проекти от 2018 година;
 • Списък на класираните проекти за 2017 година.

6. Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към ЦНИ (информационни листове).