2021

На свое заседание от 21.01.2021 г. (Протокол № 1)

УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИ)  при АУ-Пловдив реши:

ОБЯВЯВА
Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:
ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС  при АУ-Пловдив за 2021 г.

ДейностСрок
1.Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия21.01.2021 г.
2.Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет22.01.2021 г.
3.Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти 
Списък на проектите 2019г. и 2020г.
22.02.2021 г.
4.Разработване и представяне на нови проекти в ЦНИ22.02.2021 г.
5.Класиране на новите проекти след представени рецензии15.03.2021 г.
6.Сключване на договори с работния колектив на нови проекти26.03.2021 г.
7.Междинен контрол на текущи проектиюни – юли/ октомври 2021 г.
8.Изготвяне на отчети по текущи проекти12.2021 – 01.2022 г.
9.Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти02.2021 г.

Приоритетни научни направления за сесия 2021 година:

 • Подходи за устойчиво земеползване, включително управление на хранителните вещества, протеиновите култури и сеитбообръщенията в агроекологичните фермерски системи, чрез нови модели и цифровизация.
 • Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
 • Оценка на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемните услуги и тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания, генетични ресурси за производство на протеинови култури и биологични продукти.
 • Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
 • „Интелигентни технологии“, базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
 • Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини. 

СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ за 2021 г.
Научните колективи на АУ-Пловдив трябва да следват указанията, упоменати в СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ.

СИСТЕМАТА за организиране и провеждане на конкурс за научнизследователска сесия в АУ се разписва в съответствие с разпоредбите на ГЛАВА II, Чл.2, ал.6 (б) от Правилата и процедура по организация,  изпълнение, наблюдение  и оценка на научноизследователски проекти в рамките на научно-изследователската сесия на ЦНИТТЗИС на АУ и НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Общи положения

Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

 • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
 • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
 • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства. 

Решение УС на ЦНИ за финансиране на научно-изследователски и следните  утвърдени направления /Заседание, проведено на 20.01.2021/:

 • Научна сесия за научни проекти;
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2019 и 2020 г.;
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации;
 • Финансиране на прояви, свързани със спортната художествено-творческа дейност и студентско научно творчество;
 • Подкрепа на публикационната дейност;
 • Подкрепа на докторски програми. 

Процедура за кандидатстване

1. Съгласно Наредба № 3, ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи целите на проекта. 
2. Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, включително Показатели и критерии за избор и класиране на проектите и електронните формуляри за Предложение за научен проект и Предложение за инфраструктурен проект (вижте в профила на всеки преподавател на интернет-страницата на АУ), и се съобразят със сроковете, посочени в графика. 
3. Проектите с осигурено съфинансиране от външен източник и с ясно изразен научно-приложен и приложен характер и възможности за внедряване  получават допълнителни точки с решение на УС на ЦНИТТЗИС. 
4. С предимство се класират проекти, в които е мотивирано участие на студенти и млади учени от АУ. 
5. В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ. 
6. Предложенията за финансиране, подавани в електронния формат, да включват описание на вида на научната апаратура и оборудване, както и друга присъща научна инфраструктура, които се предвижда да бъдат закупени със средства на проекта, ясно обозначение на мястото и отговорника за апаратурата и оборудването в съответната Катедра на АУ, както и достъпа до тях и устойчивото им ползване.
7. Договорите за изпълнение са със срок от една до три години. 
8. Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. 
9. План-сметката към всеки договор се заверява от ръководителя на катедрата, в която се изпълнява договорът. С подписа си ръководителят на катедрата удостоверява, че действително са защитени интересите на катедрата по отношение на използваната материална база и ресурси.
10. Предложенията за проекти трябва да бъдат представени само в електронен вид, чрез системата, предоставена в профила на всеки преподавател в сайта на АУ. Електронно копие на проекта може да бъде изпратено и на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg 
11. Докладите за кандидатстване по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност“ трябва да бъдат адресирани до Председателя на Управителния съвет на ЦНИ и Организационния секретар на ЦНИТТЗИС (вижте формите на Доклади до УС и Председателя на УС в документите по-долу). Те трябва задължително да бъдат придружени с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване от организационния комитет на научния форум. Техническият секретар на ЦНИТТЗИС води архив с входираните доклади. УС на ЦНИ приема или отхвърля докладите от кандидатите и ги насочва за финансиране.

Насоки към научните колективи за сесия 2021 г.

1. Проектите в сесията за вътрешноуниверситетски научни проекти 
А/ могат да бъдат ръководени от нехабилитирани преподаватели притежаващи научната степен доктор и хабилитирани преподаватели – доценти. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, и с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. 
Б/ общият размер на финансирането за конкурсна сесия 2021 е 40 000 лв. Финансирането на отделен проект е в размер до 8 000 лв. на година. 
В/ Ръководителите на проектите са задължени при разпределение на средствата по проекта, да се предвидят средства за публикационна дейност.
Г/ в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2021 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори се включва изискването за минимална публикационна активност. В рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг. Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 3 е една година след завършване на проекта. Във всички публикации задължително да се изказва благодарност на „Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост“ към АУ. 
Д/ При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

2. Проектите за допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации, се финансират в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.).

3. В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”. Финансирането е в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област  „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение. Задочните докторанти по горе описаните научни области ще бъдат финансирани с половината от сумата предвидена за редовните докторанти.

4. Конкурс за инфраструктурни проекти ще бъде обявен след приключване на конкурса за научни проекти. Обявяването на конкурса и размера на финансиране на такива проекти ще бъде в зависимост от наличните средства.

5. Средствата по тема 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” за 2021 г. са в размер на 30 000 лева, според Решение на заседание 1-во на УС на ЦНИТТЗИС от 20.01. 2021 г. Те ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт-фактор или импакт-ранг. Списък на списанията с импакт-ранг е показан в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, е показан в сайта http://scholarlyoa.com. 

Размерът на финансирането по тема 17-12, за 2021 г. е както следва (във връзка с Решение на УС на ЦНИ от Юни 2020 г.):

 • такса за участие и/или разходи, свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и други важни научни форуми с устен доклад или постерна презентация, материалите от които се реферират в Scopus и/или WEB of Science (с предимство се ползват тези в квартил 1 и 2) до 1500 лева.
 • такса за публикуване на публикации в списания, реферирани от WEB of Science и/или Scopus, съгласно с таксите на съответното списание, като с предимство се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2 и се финансират до 1300 лева, или в други списания с по нисък импакт-ранг или импакт-фактор до 600 лева, но само когато авторът изрично декларира в докладите до председателя на УС, че не може да използва други източници на финансиране. 
 • таксите за публикуване на публикации се одобряват от УС на ЦНИ, а за участие в симпозиума „Agriculture for Life, Life for Agriculture“ в Букурещ, Румъния се финансират само след доказване, че искането е за една статия от един водещ автор и изрично аргументиране, че водещият автор и научния колектив нямат възможност за финансиране на тази публикация от текущ научен или друг проект или програма.
 • по решение на УС на ЦНИ, след констатиране на изчерпване на средствата в приетият в началото на годината бюджет по тема 17-12, този бюджет може да се увеличи, след доклад от отговорния счетоводител на ЦНИ за наличие на неразпределени средства, като с предимство ще се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2.
 • индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Кандидатстването за финансиране в конкурса „Подкрепа на публикационната дейност” е ограничено до два пъти годишно на преподавател от АУ.

6. През 2021 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите се извършва в 3 направления, по които се обявяват следните конкурси:

Конкурси:Сума за 2021 г.
Студентско научно творчество4 000 лв.
Художествено творческа дейност3 000 лв.
Спортна дейност3 000 лв.

7. Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:

 • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
 • закупуване на работно облекло;
 • за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
 • за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
 • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).