Отчитане на научноизследователски проекти

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИТТЗИС,  ще се проведе по следния график:

  • за проекти I финансова година /по график/ – 7.12.2023 г. /четвъртък/.
  • за проекти II и III финансова година /по график/ 8.12.2023 г. /петък/.

Отчетите трябва да се предадат в ЦНИТТЗИС, на хартиен носител в 1 екземпляр до 01.12.2023 г). Освен на хартиен носител, трябва да се изпрати електронна версия на отчета на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg. Всеки ръководител на проект трябва да го отчете и на ел. платформа в профила си на сайта на АУ-Пловдив.

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:

Проектите от I финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 7.12.2023 г./четвъртък/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИТТЗИС.

Проектите от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 8.12.2022 г./петък/.

ГРАФИК
за представяне на отчети по научно-изследователски проекти,
разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив

No Дейност и документи Срок
1 Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 1 екземпляр) и по електронна поща, Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист   До 01.12.2022 г. ЦНИТТЗИС
2 Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист   до 01.12.2022 г. ЦНИТТЗИС
3 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I финансова година /по график /* Заседателна зала на АУ, 7.12.2022 г. 8,30 часа
4 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти от  II и III финансова година* Заседателна зала на АУ,
8.12.2022 г.
8:30 ч.

*Презентациите за отчитане на проектите трябва да бъдат изпратени по електронен път на адрес nic_au_plovdiv@abv.bg до деня преди отчитане на съответния проект.

Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 24.11.2023 г. в ЦНИТТЗИС, при Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив. 

За справки и въпроси – Надя Кировска – служебен телефон -  367.