Отчитане на научноизследователски проекти

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИТТЗИС,  ще се проведе по следния график:

  • за проекти I финансова година /по график/ – 19.01.2021 г. /вторник/.
  • за проекти II и III финансова година /по график20.01.2021 г. /сряда/.

Отчетите трябва да се предадат в ЦНИТТЗИС, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година ( до 11.12.2020 г) и в 1 екземпляр - III финансова година (до 07.12.2020 г). Освен на хартиен носител, трябва да се изпрати електронна версия на отчета на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:

Проектите от I финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на   19.01.2021 г. /вторник/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИТТЗИС.

  • График за отчитане на проекти от I фин. година на 19.01.2021 г. /вторник/.
  • Проектите от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 20.01.2021 г. /сряда/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.
  • График за отчитане на проекти от IІ и ІІІ фин. година на  20.01.2021 г. /сряда/.

ГРАФИК за представяне на отчети по научно-изследователски проекти,

разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив

No Дейност и документи Срок
1 Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 2 екземпляра) и по електронна поща, Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист   До   07.12.2020  г. ЦНИТТЗИС
2 Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист   до   11.12.2020 г. ЦНИТТЗИС
3 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I финансова година /по график /* Заседателна зала на АУ, 19.01.2021 г.  8,30 часа
4 Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти от  II и III финансова година* Заседателна зала на АУ, 20.01.2021 г.  8,30 часа

* Презентациите за отчитане на проектите трябва да бъдат изпратени по електронен път на адрес nic_au_plovdiv@abv.bg до деня преди отчитане на съответния проект.

Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 03.12.2020 г. в ЦНИТТЗИС, при Мария Механджийска!

Проектите трябва да се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив. 

За справки и въпроси – Надя Кировска – служебен телефон -  300

Изискванията към рецензентите при отчитане на проектите.