Инфолистове 2020 г.

по ред

№ проект

Проектопредложение тема

катедра

Научен ръководител/ оперативен ръководител

1.

08-17

Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торове 

Земеделие и хербология

  д-р Н. Нешев /

ас. д-р Д. Балабанова

2. 

06-18

Синтез на нови заместени нафталимиди с потенциална биологична активност

Обща химия

Доц. д-р Марин Маринов / гл.ас. д-р инж. Румяна Проданова-Камалиева

3.

07-18

Определяне съдържанието на някои радиоактивни и тежки метали в три вида диворастящи гъби /Morchelld esculenta/L/ Pers., Suillus luteus /L/ Roussel, Hydnum repandum L./ от района на Баташка планина

Ботаника и агрометеорология

Доц. д-р Мария Лачева

4.

08-18

Проучване на майчините стада при месодайните породи Абердин ангус и Лимузин, отглеждани в България, във връзка с ефективността на производство на отбити телета

Животновъдни науки

Проф. д-р Васил Николов/ ас. д-р Св. Карамфилов

5.

11-18

Изследване на репродуктивната биология и фитохимичен състав на някои лечебни и ендемични растения, разпространени във флората на България

Ботаника и агрометеорология

Гл. ас. д-р Иванка Семерджиева

6.

12-18

Агробиологична оценка на възможностите за приложение на натурални хумати и пиролизен остатък при производството на ябълкови подложки

Овощарство

Доц. д-р Галя Добревска

7.

14-18

Оценка на потенциала на нови цинк-съдържащи листни наноторове за повишаване на добива от основни селскостопански култури

Земеделие и хербология

Проф. д-р Тоньо Тонев

8.

15-18

Отглеждане на салата в неотопляеми оранжерии и на открито в условията на преход към биологично производство

Градинарство

Доц. д-р Костадин Костадинов

9.

13-19

Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки за сливови и кайсиеви сортове в насаждение

кат. Овощарство

доц. д-р Антон Йорданов

10.

01-19

Проучване върху месодайните характеристики на агнета и ярета от местни породи отглеждани при планински условия, с оглед получаване на леки кланични трупове по системата SEUROP

Кат. Жив. науки

гл. ас. д-р Атанас Вучков

11.

11-19

Проучване на възможностите за отглеждане на български   сортове  годжи   бери  при  условията  на  Пловдив

кат. Овощарство

Гл. ас. д-р Хр. Джугалов

12.

12-19

Изследване възможностите на SCS-метода за синтез на нанесени оксидни катализатори

Кат. Обща химия

доц. д-р Димитър Димитров

13.

16-18

Понижаване на оксидативните увреждания на спермата от Мускусни патоци чрез добавяне на антиоксиданти

Животновъдни науки

Проф. д-р В. Герзилов/гл. ас. д-р П. Петров

14.

06-19

Мобилен интерактивен определител на местни и чужди растения в България

Ботаника и агрометеорология

 

доц. д-р Кирил Стоянов

15.

10-19

Изследване режима на температурните инверсии за целите на земеделското производство в Пловдивски район в условията на климатични промени

Кат. Ботаника

доц. д-р Дафинка Иванова

16.

01-20

Изолиране и характеризиране на ендофитни микроорганизми и перспективи за приложението им в биологичното земеделие

Микробиолия и екологични биотехнологии

гл. ас. д-р Мариана Петкова

17.

02-20

Силов агрегат за агроробот

 

Механизация

доц. д-р инж. Георги Комитов/гл. ас. д-р инж. Ив. Митков

18.

03-20

Сравнително проучване на вегетативни и репродуктивни прояви на някои клонове от сорт Сира

Лозарство

гл. ас. д-р Боян Сталев/ас. Анелия Попова

19.

11-20

Създаване на център за изследване и опазване на аграрните традиции към музейната сбирка на АУ-Пловдив

Туризъм

Гл. ас. д-р В. Сукарев

20.

04-20

Направление „Подкрепа на докторски програми“

Екология и опазване на екосистемите

проф. д-р Диана Кирин /докт. Петя Захариева

21.

05-20

Направление „Подкрепа на докторски програми“

Екология и опазване на екосистемите

проф. д-р Диана Кирин /докт. Радослава Захариева

22.

06-20

Направление „Подкрепа на докторски програми“

Икономика

Проф. д-р Иван Пено/ докт. Елка Генова

23.

07-20

Направление „Подкрепа на докторски програми“

Обща химия

Проф. д-р Виолина Ангелова/докт. Мария Ихтярова

24.

08-20

Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет- Пловдив

Градинарство

доц. д-р Валерия Иванова

25.

12-20

Дигитални дистанционни методи и технологии за наблюдение на културите и плевелите в  земеделието

Мелиорации

Гл. ас. д-р Вера Стефанова

26.

13-20

Подобряване научното обслужване на колективите на АУ чрез дигитална платформа

Икономика

Гл. ас. д-р Марияна Шишкова

27.

09-20

Студентски спортни дни - 2020

ДЕПС

Ив. Ненкова