Инфолистове 2021 г.

Инфолистове  на проекти 2021 г.


 

Проект

катедра

Научен ръководител/ оперативен ръководител

1.        

01-21

Дигитални подходи за устойчиво управление наличните генетични ресурси и потенциала на местни форми фасул в контекста на осигуряване протеиновата сигурност на България и Европа

Растениевъдство

Гл. ас. Милена Костова

2.        

02-21

Смесимост на ПРЗ и продукти за биостимулантно действие при зимни житни култури

Земеделие и хербология

Гл. ас. Нешо Нешев

3.        

03-21

Молекулярна идентификация, биохимично характеризиране и in vitro изследване наантимикробната активност на представители от род Beauveria срещу фитопатогени

Микробиология

Ас. Величка Спасова

4.        

04-21

Определяне количествата на общи полифеноли, флавоноиди, радикална активност,фосфолипиди, метал-свързваща активност, мастнокиселинен състав и аминокиселини в осемвида диворастящи гъби от района на Родопите

Ботаника и агрометеорология

Доц. Мария Лачева

5.        

05-21

Адаптиране на подаващ работен орган при прибиране на нахут и соя

Механизация

Ас. Найден Найденов

6.        

06-21

Възможности за проучване поведението на коне при свободно нерегулирано отглеждане посредством съвременни технологии за мониторинг

Животновъдни науки

Гл. ас. Мая Попова

7.        

07-21

Нови подходи за устойчиво използване и опазване на някои диви видове от сем. Fabaceaе в района на Природен Парк Странджа и техния биологичен потенциал, интегриран в земеделието

Растениевъдство

Проф. Нуреттин Тахсин

8.        

08-21

Мехатронно управление за безстепенно задвижване на сеитбената норма

Механизация

Доц. Димитър Кехайов

9.        

16-21

Подкрепа за въвеждане на прецизни растителнозащитни практики в УОВБ при Аграрен университет

АООС

Гл. ас. Пламен Зоровски

10.    

01-20

Изолиране и характеризиране на ендофитни микроорганизми и перспективи за приложението им в биологичното земеделие

Микробиолия и екологични биотехнологии

гл. ас. д-р Мариана Петкова

11.    

03-20

Сравнително проучване на вегетативни и репродуктивни прояви на някои клонове от сорт Сира

кат. Лозарство и Овощарство

гл. ас. д-р Боян Сталев/ас. Анелия Попова

12.    

13-20

Подобряване научното обслужване на колективите на АУ чрез дигитална платформа

Икономика

Гл. ас. д-р Марияна Шишкова

13.    

13-19

Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки за сливови и кайсиеви сортове в насаждение

кат. Лозарство и Овощарство

доц. д-р Антон Йорданов

14.    

01-19

Проучване върху месодайните характеристики на агнета и ярета от местни породи отглеждани при планински условия, с оглед получаване на леки кланични трупове по системата SEUROP

Кат. Жив. науки

гл. ас. д-р Атанас Вучков

15.    

10-19

Изследване режима на температурните инверсии за целите на земеделското производство в Пловдивски район в условията на климатични промени

Кат. Ботаника

доц. д-р Дафинка Иванова

16.    

11-19

Проучване на възможностите за отглеждане на български   сортове  годжи   бери  при  условията  на  Пловдив

кат. Лозарство и Овощарство

Гл. ас. д-р Хр. Джугалов

17.    

12-19

Изследване възможностите на SCS-метода за синтез на нанесени оксидни катализатори

Кат. Обща химия

доц. д-р Димитър Димитров

18.    

06-19

Мобилен интерактивен определител на местни и чужди растения в България

Кат. Ботаника

Кирил Стоянов