Студенти

Аграрният университет – Пловдив осигурява академичен продукт в тристепенното висше образование – „бакалавър”, „магистър”, „доктор” и продължаващото обучение през целия живот за повишаване квалификацията на специалистите. Профилът на студентския контингент е разнообразен – тук се обучават както български студенти от всички административни области на страната, така и чуждестранни граждани в редовна и задочна форма, в бакалавърска, магистърска и докторска степени.

Институционалният имидж на висшето училище сред кандидат-студентите, бизнес средите и обществото нараства.

Непрестанно се актуализират сключените договори и споразумения за сътрудничество с национални и международни агенции, институти, водещи компании, дружества и фондации и представители на ферми, фирми и предприятия. Ръководството на Университета винаги е подпомагало участието на своите преподаватели и студенти в национални и международни изяви. Полагат се и усилия за интегрирането на студентите в неравностойно положение. Социалната инфраструктура – общежития, студентски столове, спортни зали, уникален спортен комплекс със закрит плувен басейн, се предоставят за ползване от студенти в неравностойно положение при облекчен режим, осигуряват се и социални помощи.

Основен критерий за успешната образователна дейност във Висшето училище е професионалната ориентация и реализация на завършилите студенти. Потребителите на кадри дават висока оценка за качеството на обучението. Факт е, че много работодатели поставят като предварително условие за кандидатстване за определени позиции при тях кандидатите да са завършили Аграрния университет – Пловдив. Все повече фирми проявяват интерес към сключване на договори за студентски и преддипломни стажове и готовност за включване в обучението на студентите чрез изнасяне на публични лекции, участие при обсъждане и актуализиране на учебните планове, включване в Държавната изпитна комисия за практическия държавен изпит.