ОКС Бакалавър

Началото на висшето агрономическо образование в България се поставя през 1921 г. в София с откриването на Агрономически факултет към университета.

С Указ на регентския съвет от 4 август 1945 г., публикуван в ДВ от 20 август 1945 г., в Пловдив е разкрит университет с два факултета – медицински и агрономо-лесовъден, а през 1950 г. се създава самостоятелен Висш селскостопански институт “Васил Коларов”. В  него тогава работят 7 професори, 9 доценти, 26 асистенти, от които 5 доктори.

Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но впоследствие с постановление № 3 на МС от 1977 г. ВСИ – Пловдив се определя като единствено висше училище, подготвящо кадри за земеделието в България.

След успешна акредитация през ноември 2000 г. Висшият селскостопански институт беше преобразуван в Аграрен университет – Пловдив (АУ) с Решение на ХХХVІІІ-то Народно събрание на Република България, прието на 10 април 2001 г.

Днес Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и за образователната и научна степен “доктор” за български и чуждестранни граждани. в Университета работят 233 преподаватели, от които 112 са професори и доценти.

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.

Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета:

  • Факултет по агрономство
  • Факултет по лозаро-градинарство
  • Факултет по растителна защита и агроекология
  • Факултет по икономика

Всички специалности в Университета са акредитирани с максималната оценка "много добра" за срок от 6 години.

Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за степените “бакалавър”, “магистър” и “доктор” за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за обучение в сродни аграрни университети в Европа.

От създаването на висшето училище дипломи за завършено висше образование тук са получили повече от 25 218 инженер- агрономи, агрономи и икономисти, от които над 1925 са чуждестранни граждани от 76 страни.