Учебен разпис

Редовно обучение

Аграрен туризъм
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
Аграрна икономика
Бизнес икономика
Аграрно инженерство
Екология и опазване на околната среда
Агрономство/Декоративно градинарство/
Зооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Растителна защита
Разпределение на групи I курс
Агрономство (Полевъдство)
Управление на регионалното развитие
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Студенти от ЮАР


Задочно обучение


Аграрен туризъм
Екология и опазване на околната среда
Аграрна икономикаЗооинженерство
Аграрно инженерство
Растителна защита
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Селекция и семепроизводство
Агрономство (Полевъдство)
Управление на регионалното развитие
Бизнес икономика