Учебен разпис

Редовно обучение

Аграрен туризъм
Бизнес икономика
Аграрна икономика
Декоративно градинарство и озеленяване
Аграрно инженерство
Екология и опазване на околната среда
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство)
Зооинженерство
Агрономство (Полевъдство)
Зооинженерство с информационни технологии
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Растителна защита
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)


Задочно обучение


Аграрен туризъм
Екология и опазване на околната среда
Аграрна икономикаЗооинженерство
Аграрно инженерство
Растителна защита
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Икономика и управление на регионалното развитие
Агрономство (Полевъдство)

Бизнес икономика