График на учебния процес 2023 / 2024

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2023/2024 година
(утвърден с решение на Академичния съвет, Протокол № 15/07.07.2023 г.)

Начална дата

Крайна дата

 

30.10.2023 – начало на учебната година

I. Редовно обучение

Първи семестър

30.10.2023

18.02.2024

14 седмици теоретично обучение* 

(Коледна ваканция от 24.12.2023 до 07.01.2024 г.)

19.02.2024

10.03.2024

3 седмици изпитна сесия

11.03.2024

17.03.2024

1 седмица поправителна сесия

Втори семестър

18.03.2024

23.06.2024

14 седмици теоретично обучение*

(Великденска ваканция от 03.05.2024 до 06.05.2024 г.)

24.06.2024

14.07.2024

3 седмици изпитна сесия

15.07.2024 

21.07.2024

1 седмица поправителна сесия

16.09.2024

22.09.2024

Ликвидационна сесия

23.09.2024

20.10.2024

Подготовка за държавен изпит

21.10.2024

27.10.2024

Държавен изпит - редовна сесия

12.12.2024 (четвъртък)

Дипломиране (Промоция)

25.03.2024

31.03.2024

Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2022-2023 г.)

24.03.2025

30.03.2025

Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2023-2024 г.)


II. Задочно обучение

Първи семестър

30.10.2023

17.03.2024

3 седмици очни занятия *

3 седмици първа изпитна сесия *

1 седмица втора изпитна сесия *

Втори семестър

18.03.2024

21.07.2024

3 седмици очни занятия *

3 седмици изпитна сесия *

1 седмица втора изпитна сесия *

16.09.2024

22.09.2024

Ликвидационна сесия

23.09.2024

20.10.2024

Подготовка за държавен изпит

21.10.2024

27.10.2024

Държавен изпит - редовна сесия

12.12.2024 (четвъртък)

Дипломиране (Промоция)

25.03.2024

31.03.2024

Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2022-2023 г.)

24.03.2025

30.03.2025

Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2023-2024 г.)

  • Конкретният период се определя в Разпис на учебните занятия и изпитната сесия за всеки магистърски курс, представен в съответния деканат и в УИЦ от ръководителя на магистърския курс не по-късно от една седмица преди началото на учебните занятия.