График на учебния процес 2022 / 2023

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2022/2023 година 

(утвърден с решение на Академичния съвет, Протокол № 5/04.07.2022 г.)


Начална датаКрайна дата 
19.09.202207.10.2022 Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години
 26.09.2022 14.10.2022 Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година
18.10.2022Класиране
19.10.2022 25.10.2022 Записване
01.11.2022 начало на учебната година 
след 01.11.2022Начало на учебните занятия – по индивидуален график за всеки магистърски курс, обявен на сайта на Аграрен университет
24.04.202328.04.2023Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
19.06.202323.06.2023Ликвидационна сесия
 16.10.2023 20.10.2023 Държавен изпит – редовна и поправителна сесия
14.12.2023(четвъртък)Дипломиране (Промоция)