График на учебния процес 2024 / 2025

Г Р А Ф И К

на учебния процес за ОКС „Магистър” за учебната 2024/2025 година 

(утвърден с решение на Академичния съвет, Протокол № 3/16.05.2024 г.)


Начална дата Крайна дата  
04.11.2024 – начало на учебната година
I. Редовно обучение
Първи семестър
04.11.2024 17.02.2025 14 седмици теоретично обучение* 

(Коледна ваканция от 23.12.2024 до 05.01.2025 г.)

17.02.2025 09.03.2025 3 седмици изпитна сесия
10.03.2025 16.03.2025 1 седмица поправителна сесия
Втори семестър
17.03.2025 22.06.2025 14 седмици теоретично обучение*

(Великденска ваканция от 18.04.2025 до 21.04.2025 г.)

23.06.2025 17.07.2025 3 седмици изпитна сесия
14.07.2025  20.07.2025 1 седмица поправителна сесия
15.09.2025 21.09.2025 Ликвидационна сесия
22.09.2025 19.10.2025 Подготовка за държавен изпит
20.10.2025 26.10.2025 Държавен изпит - редовна сесия
11.12.2025 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
24.03.2025 30.03.2025 Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2023-2024 г.)
23.03.2026 29.03.2026 Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2024-2025 г.)
II. Задочно обучение
Първи семестър
04.11.2024 16.03.2025 3 седмици очни занятия *
3 седмици първа изпитна сесия *
1 седмица втора изпитна сесия *
Втори семестър
17.03.2025 20.07.2025 3 седмици очни занятия *
3 седмици изпитна сесия *
1 седмица втора изпитна сесия *
15.09.202521.09.2025Ликвидационна сесия
22.09.2025 19.10.2025 Подготовка за държавен изпит
20.10.2025 26.10.2025 Държавен изпит - редовна сесия
11.12.2025 (четвъртък) Дипломиране (Промоция)
24.03.2025 30.03.2025 Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2023-2024 г.)
23.03.2026 29.03.2026 Държавен изпит - поправителна сесия (за прием 2024-2025 г.)

   * Конкретният период се определя в Разпис на учебните занятия и изпитната сесия за всеки магистърски курс, представен в съответния деканат и в УИЦ от ръководителя на магистърския курс не по-късно от една седмица преди началото на учебните занятия.