График на учебния процес

ГРАФИК

за 
прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

утвърден с решение на Академичния съвет на АУ 
(Протокол № 2/16.10.2020 г.)


Начална датаКрайна датаДейности
30.06.2020 - Публикуване на обявата в Държавен вестник - бр. 58/30.06.2020 г.
01.07.202030.07.2020Прием на документи,съгласно чл.3 (2) от ЗРАСРБ (в сила от 04.05.2018)
01.08.202006.09.2020Служебен отпуск за Аграрен университет
07.09.202023.10.2020Прием на документи, съгласно чл.3 (2) от ЗРАСРБ (в сила от 04.05.2018)
26.10.202027.10.2020Разглеждане на подадените документи на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и – чл.9 (1) и (2) от ППЗРАСРБ на АУ 
28.10.202030.10.2020Писмено уведомяване на кандидатите за допускането им до участие в конкурса – чл.9 (3) и (4) от ППЗРАСРБ на АУ
30.11.202004.12.2020Провеждане на конкурси – за текущата учебна година чл. 11 (1)
07.12.202018.12.2020Утвърждаване от ФС на издържалите изпита кандидати и избор на научен ръководител (до 1 месец след провеждане на изпита - чл. 12 (1) от ППЗРАСРБ на АУ)
18.12.202023.12.2020Издаване на Заповед на Ректора за зачисляване на докторантите – считано от 06.01.2020 г.
04.01.2021 - Начало на учебната година за докторанти