График на учебния процес

ГРАФИК

за 
 прием на докторанти за учебната 2022/2023 г./I прием/

утвърден с решение на Академичен съвет на АУ 

(Протокол №5 от 04.07.2022г.)

Начална датаКрайна датаДейности
24.06.2022 - Публикуване на обявата в Държавен вестник - бр. 47/24.06.2022 г.
24.06.202231.07.2022Прием на документи, съгласно чл. 4 от ЗРАСРБ 
01.08.202206.09.2022Служебен отпуск за Аграрен университет
07.09.202221.10.2022Прием на документи, съгласно чл. 4 от ЗРАСРБ 
24.10.202226.10.2022Разглеждане на подадените документи на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и – чл.9 (1) и (2) от ППЗРАСРБ на АУ 
27.10.202228.10.2022Писмено уведомяване на кандидатите за допускането им до участие в конкурса – чл.9 (3) и (4) от ППЗРАСРБ на АУ
28.11.202202.12.2022Провеждане на конкурси – за текущата учебна година чл. 11 (1)
05.12.202220.12.2022Утвърждаване от ФС на издържалите изпита кандидати и избор на научен ръководител (до 1 месец след провеждане на изпита - чл. 12 (1) от ППЗРАСРБ на АУ)
21.12.202223.12.2022Издаване на Заповед на Ректора за зачисляване на докторантите - считано от 03.01.2022 г.
03.01.2023 - Начало на учебната година за докторанти