График на учебния процес

ГРАФИК

за 
втори прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.Начална датаКрайна датаДейности
29.01.2021 - Публикуване на обявата в Държавен вестник - бр. 8/29.01.2021 г.
01.02.202129.03.2021Прием на документи, съгласно чл.3 (2) от ЗРАСРБ (в сила от 04.05.2018)
30.03.202131.03.2021Разглеждане на подадените документи на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и – чл.9 (1) и (2) от ППЗРАСРБ на АУ 
01.04.202102.04.2021Писмено уведомяване на кандидатите за допускането им до участие в конкурса – чл.9 (3) и (4) от ППЗРАСРБ на АУ
10.05.202114.05.2021Провеждане на конкурси – за текущата учебна година чл. 11 (1)
17.05.202128.05.2021Утвърждаване от ФС на издържалите изпита кандидати и избор на научен ръководител (до 1 месец след провеждане на изпита - чл. 12 (1) от ППЗРАСРБ на АУ)
31.05.202131.05.2021Издаване на Заповед на Ректора за зачисляване на докторантите
01.06.2021 - Начало на учебната година за докторанти