Необходими документи за кандидатстване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вариант І. Кандидатстване с явяване на предварителни изпити:
Документите се подават он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, както и на място в АУ-Пловдив.

1. Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (образец);
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
Заявление-декларация до Ректора на АУ /PDF/
2. Лична карта (копие);
3. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща) – КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ ПРЕЗ 2024 Г. ПРЕДОСТАВЯТ ДИПЛОМАТА СИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ; 
4. Платена такса за участие в КСК – 2024 – 30 лв.

ВАЖНО!!!

• Можете да кандидатствате в Аграрния университет САМО С ОЦЕНКАТА от ДЗИ (за лицата, завършили средно образование след 2008 г.) или САМО С ОЦЕНКАТА от ДИППК (за лицата, завършили средно образование след 2022 г. в същото професионално направление).

Вариант ІІ. Кандидатстване с оценката от ДЗИ или ДИППК
Документите се подават он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, или директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, както и на място в АУ-Пловдив или бюрата на ЦКПИ в страната от 03.06. до 05.07.2024 г.:

1. Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (образец);
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
Заявление-декларация до Ректора на АУ /PDF/
2. Лична карта (копие);
3. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 
4. Платена такса за участие в КСК – 2024 – 30 лв.

Вариант ІІІ. Кандидатстване с явяване на основни изпити
Документите се подават он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“, или директно на електронна поща au-plovdiv@abv.bg, както и на място в АУ-Пловдив или бюрата на ЦКПИ в страната от 03.06. до 05.07.2024 г:

1. Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (образец);
Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
Заявление-декларация до Ректора на АУ /PDF/
2. Лична карта (копие);
3. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 
4. Платена такса за участие в КСК – 2024 – 30 лв.

*Явяване на втори или следващ изпит се таксува по 15,00 лв. за всяко допълнително явяване.

ВНИМАНИЕ!!!

• Кандидатите подаващи документи он-лайн, трябва да предоставят необходимите за кандидатстване документи като прикачени файлове към електронното заявление.

• Можете да кандидатствате в Аграрния университет САМО С ОЦЕНКАТА от ДЗИ (за лицата, завършили средно образование след 2008 г.) или САМО С ОЦЕНКАТА от ДИППК (за лицата, завършили средно образование след 2022 г. в същото професионално направление).

• Ако искат да се явят на изпит, кандидат-студентите изрично посочват това в заявлението-декларация, като избират предмета и датата на явяване.
• Когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в балообразуването, кандидатите трябва да приложат удостоверение с оценка по съответния предмет (положен в училище, определено от съответния регионален инспекторат по образование), което е неразделна част от дипломата за средно образование.
• Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, той се изчислява от експерт на УИЦ на АУ.
• Завършилите средно образование в чужбина представят Удостоверение издадено от РУО, в което са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по изучаваните предмети и средният успех.
• Кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца и близнаци трябва да представят документи, удостоверяващи принадлежността им към една от гореизброените категории при подаване на кандидатстудентските документи (акт за смъртта на родителите и акт за раждане на кандидат-студента; решение на ТЕЛК; акт за раждане на децата и лична карта; акт за раждане). Същите се освобождават от такса за обработка на документите и класиране и такса за явяване на изпит.
• Участниците в национални и международни олимпиади или конкурси представят документ,  показващ класирането им, издаден от МОН.
• Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, представят копие от документите за гражданство.
• Заявлението-декларация за кандидатстване се предоставя се от УИЦ на АУ или може да бъде изтеглено от сайта на АУ.
• Не се допуска кандидат-студентът да има повече от едно заявление, независимо от броя на конкурсните изпити, както и да има повече от един входящ номер.
• На кандидат-студентите, заплатили такса за участие, но неявили се на конкурсен изпит, такси не се връщат.

За допълнителна информация
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология 
Етаж 1 Кандидатстудентски офис 
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93  
Е-mail: au-plovdiv@abv.bg
www.au-plovdiv.bg