Необходими документи за кандидатстване

За участие в КСК–2021 кандидатите подават следните документи:

І. Предварителни изпити - документите се подават в АУ-Пловдив или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната, както и он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg

1. Заявление по образец за явяване на изпит /DOC/
2. Лична карта – оригинал (след справка оригиналът се връща).
3. Платена такса за участие в КСК - 2021 г. - 20лв.

ІІ. Основни изпити - документите се подават в АУ-Пловдив или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната, както и он-лайн чрез сайта на АУ, приложение „Кандидатствай он-лaйн“ или директно на електронна поща apply@au-plovdiv.bg

1. Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (образец);

Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/
Заявление-декларация до Ректора на АУ /PDF/

2. Лична карта (след справка оригиналът се връща на канидатата);
3. Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща); 
4. Платена такса за участие в КСК – 2021 - 45 лв.

  • При попълването на заявлението-декларация кандидат-студентите изрично посочват желанието си да се явят на кандидатстудентски изпит.
  • Когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в балообразуването, кандидатите трябва да приложат удостоверение с оценка по съответния предмет (положен в училище, определено от съответния регионален инспекторат по образование), което е неразделна част от дипломата за средно образование.
  • Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, той се изчислява от експерт на УИЦ на АУ.
  • Завършилите средно образование в чужбина представят легализирана от МОН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по изучаваните предмети и средният успех.
  • Кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца и близнаци трябва да представят документи, удостоверяващи принадлежността им към една от гореизброените категории при подаване на кандидатстудентските документи (акт за смъртта на родителите и акт за раждане на кандидат-студента; решение на ТЕЛК; акт за раждане на децата и лична карта; акт за раждане). Същите се освобождават от такса за обработка на документите и класиране и такса за явяване на изпит.
  • Участниците в национални и международни олимпиади или конкурси представят документ,  показващ класирането им, издаден от МОН.
  • Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
  • Заявление - предоставя се от УИЦ на АУ.
  • Не се допуска кандидат-студентът да има повече от едно заявление, независимо от броя на конкурсните изпити, както и да има повече от един входящ номер.
  • На кандидат-студентите, заплатили такса за участие, но неявили се на конкурсен изпит, такси не се връщат.

За допълнителна информация

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология 

Етаж 1 Кандидатстудентски офис 

Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93  

Е-mail: apply@au-plovdiv.bg 

www.au-plovdiv.bg