Условия за кандидатстване

Право да кандидатстват, чрез конкурс по документи, за ОКС „Магистър” имат придобилите степен „Бакалавър”, „Магистър” и „Професионален бакалавър”, от завършена редовна или задочна форма на обучение, в акредитирани по тези форми Висши училища или колежи със статут на Висши училища.

Приемът на студенти-магистри в АУ-Пловдив се извършва в държавна поръчка и платена форма на обучение. За платено обучение се приемат български и чуждестранни граждани по реда и условията, регламентирани от ЗВО и други законови разпоредби.

Минималният успех за кандидатстване в магистърската степен от дипломата за завършена степен от предходно образование е добър. Това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити. Така определения от дипломата успех за завършена степен на висше образование, служи за бал при класирането по документи.

За завършилите степен „Бакалавър” или „Магистър” се допуска едновременно кандидатстване във всички обявени от университета магистърски курсове и форми на обучение.

За лицата, придобили ОКС ”Професионален бакалавър”, магистратурата може да бъде само в същото професионално направление.

Лицата, които са се обучавали в ОКС „Магистър” по държавна поръчка имат право да кандидатстват за обучение във всички специалности платен прием.

Местата за приемане се обявяват по области на висшето образование, професионални направления, магистърски курсове, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или платено обучение).


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg