Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление до Ректора по образец;
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено средно и висше образование (степен „Бакалавър”, „Магистър” или Професионален бакалавър”). Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал или уверение за завършено висше образование, в които е отразен средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
  • Квитанция за платена такса за кандидатстване;
  • Освобождават се от такса за кандидатстване: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с 3 и повече деца и близнаци. Същите представят документ удостоверяващ принадлежността им към съответната група.
  • Завършилите чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома и попълват следното ЗАЯВЛЕНИЕ.